ข้าแต่ผู้มีพระภาคเจ้า…

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าเกิดมาในกึ่งพระพุทธศาสนา
มีศรัทธาในคุณของพระศรีรัตนตรัย เชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตาย
เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตอย่างมีสติ

มีโอกาสทะนุบำรุงบิดามารดาและทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์จงส่งผลให้คำอธิฐานเป็นผลสำเร็จด้วยเทอญ

อ่านออกเสียงด้วยนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ