ข้าแต่ท่านผู้เจริญ….

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
วันนี้วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน8หลัง
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐ

ข้าพเจ้ามีโอกาสเป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารน้ำฉันท์น้ำปานะ
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอด 15 วันที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

น้อมอุทิศแด่บิดามารดาปู่ย่าตายาย 
ครูบาอาจารย์ด้วยปฏิบัติบูชาเหล่านี้

ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมาดุจห้วงน้ำในมหาสมุทร
ห้วงน้ำเต็ม..ย่อมยังสมุทรสาคร
ให้บริบูรณ์ได้ฉันใด 
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ 
ย่อมสำเร็จประโยชน์ 
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น ฯ 
ขออิฏฐิผล ที่ท่านปรารถนาแล้ว 
ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน
ขอความดำริทั้งปวง จงเต็มที่
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี ฯ 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ                ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป
สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต  โรคทั้งปวงของท่าน จงหาย
ภะวัตวันตะราโย                    อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
 สุขี ทีฆายุโก                        ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
ภะวะอะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พะละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล 
จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา  ขอเหล่าเทวดา
ทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล 
จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา   ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ     ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ สัพพะเทวะตา    ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา   ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
โสตถี ภะวันตุ เต ฯ  ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญทานของท่านด้วยเถิด
———————————-
ข้าพเจ้าขวนขวายในบุญกิริยา10ทุกอริยบท
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยไม่มีประมาณ
ขออุทิศถวายแผ่นดิน แผ่นน้ำ แผ่นฟ้า และมหาสมุทรทั้งสี่
สรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ จงได้รับ
ในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศถวายด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ