ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต…

พุทธโธ เม โถ ..พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ธัมโม เมนาโถ ..พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
สังโฆ เมนาโถ ..พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ