ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออำนาจอันบริสุทธ์ของจิต
ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสอุปฐากปัจจัยสี่แก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
จาริกธุดงค์วัตรศึกษาพระปริยัติธรรม

บุญที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
มีโอกาสสร้างวิหารลานเจดีย์ สร้างโบสถ์
สร้างศาลา สร้างสถานปฎิบัติธรรม
ดูแลอุปถัมภ์ผู้ปฎิบัติธรรม

และให้ธรรมเป็นทานตลอดมา

กุศลจิตอันบริสุทธิ์ดีแล้วของข้าพเจ้า
เป็นไปเพื่อความสละ ละวาง อัตตาตัวตน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย มีคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ และคุณบิดามารดาครูอาจารย์

ธรรมวิเศษใดยังผลให้พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่
มีดวงตาเห็นธรรม

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในกุศลผลบุญของพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมเป็นอัศจรรย์

ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญกับข้าพเจ้าเถิด
เมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ทุกท่านมีส่วนในกุศลผลบุญเสมอข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผล
ให้การอนุโมทนานี้เจริญด้วย อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
แก่ท่านทั้งหลายทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ