ข้าพเจ้ามีความปรารถนาทีจะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาทีจะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
บุญใดกุศลใดที่ท่านขวนขวายในทุกเส้นทางธุดงค์วัตรตลอดโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่าน

ขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยตลอดชีวิต
ด้วยการอนุโมทนาในครั้งนี้เทอญ

อ่านออกเสียงนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ