ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำนุบำรุงเช่นนี้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า น้ำดื่มและปัจจัยในการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ไทย ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำนุบำรุงเช่นนี้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ
——————————–
บุญน้ำดื่มเดือนกันยายน 63
ถวายน้ำดื่มวัดสะเดา ต.หนองพระ 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มวัดมะเกลือ จรัญสนิทวงค์
กรุงเทพฯ จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวน9,600ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักปฎิบัติธรรม
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
จำนวน4,800ขวด

ถวายค่าเทอมพระนิสิตปริญญาโท
สาขาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จำนวน2รูป

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกัน
สร้างบุญตลอดมา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติตลอดกาลและนาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ