ขอเชิญร่วมบุญ

ขอเชิญร่วมบุญ
งานประสาทปริญญาบัตรแก่พระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5,000รูป/คน
ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่8-11ธันวาคม 2565

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ