ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์วันมาฆบูชา ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์วันมาฆบูชา
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. 020162219535 สาขาราษีไศล
ชื่อบัญชี วัดดงก้าวกัลยาราม
…………………. 
วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน

พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา 

คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้น
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ 
คือ พระภิกษุ 1,250 รูป 
ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 
หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า 
“วันจาตุรงคสันนิบาต” 
หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

เดิมนั้นไม่มีพิธีมาฆบูชาในประเทศพุทธเถรวาท 
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 4) 
พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล
ในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง 
ควรประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใส 
จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้น

การประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา 
มีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ 
และมีการพระราชทานจุดเทียน
ตามประทีปเป็นพุทธบูชา
ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระอารามหลวงต่าง ๆ ในช่วงแรก 

พิธีมาฆบูชาคงเป็นการพระราชพิธีภายใน 
ยังไม่แพร่หลายทั่วไป 
ต่อมาเกิด ความนิยมจัดพิธีมาฆบูชา
จึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร

พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์
ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอน
อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 
การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม 
และการทำจิตของตนให้ผ่องใส 
เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

……………………………
ทำบุญร่วมกันค่ะ ตามกำลังศรัทธา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ