ขออนุโมทนาเจ้าภาพ

ขออนุโมทนาเจ้าภาพ

เจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันต้านภัยโควิด19

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ รายได้จำหน่ายหนังสือเจ้าภาพข้าวสาร100ตัน
บริษัทเฟรชอินเตอรจำกัด และคณะเจ้าภาพข้าวสาร 10 ตัน
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนานันท์เจ้าภาพข้าวสาร10ตัน
ดร.ธนวรรณ เยี่ย เจ้าภาพข้าวสาร10ตัน
อาจารย์ผิง ครอบครัวภิรมย์โชคชัยเจ้าภาพข้าวสาร 10ตัน
คุณฐิตารีย์ แช่ตั้ง ข้าวสาร20ตัน
คุณอดิศักดิ์ ธีระสัตยกุล ข้าวสาร10ตัน
เต้ย จริทร์พร จุนเกียรติข้าวสาร 5 ตัน


ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี เจ้าภาพ2.5 ตัน
ดร.ธานัท เจ้าภาพข้าวสาร2.5 ตัน
คุณอุดมลักษณ์ กริตโสภน ข้าวสาร2.5ตัน
คุณธชษร วัฒนนพเก้ากุล ข้าวสาร 2.5 ตัน
คุณสุวรรณา ชุมชัยเวทย์ ข้าวสาร 2.5 ตัน
คุณเสาวภา ศรีศิลปกิจ ข้าวสาร 2.5 ตัน
คุณฤทัยทิพย์ รุจิรวงค์ ข้าวสาร3ตัน
คุณภาวิณี พรกิติยา ข้าวสาร 1 ตัน
คุณประมาณ คุณศศิมา ศิริญญามาศ ข้าวสาร1ตัน
คุณกิตตินันท์คุณงามพรรณ วัฒนานันท์ บ้าวสาร2ตัน
คุณพีระ คุณรมณีย์ นุตกุล ข้าวสาร2ตัน
คุณอาคม คุณสุรียรัตน์ ถนอมพันธ์ 2 ตัน
คุณสิริกาญจน พี่ติ๋ว 1 ตัน
คุณทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุลข้าวสาร 2.5 ตัน
คุณไพฑูร บัวทอง ข้าวสาร 1 ตัน
คุณวรีย์ภัสร วิภาคหิรัญกร ข้าวสาร1ตัน
หมอกิ้ฟ พัทธธีรา ภัทรไพศาลสิน ข้าวสาร1ตัน
กลุ่มบุญญาทิพย์และญาติธรรม ข้าวสาร 1 ตัน
คุณณัฎฐ์ณิฐา กีรติพัฒนานันท์ 2 ตัน
คุณมารศรี วรพันธ์ ข้าวสาร1ตัน
คุณปัณณสรณ์ ตีรวัฒนธนโชติ ข้าวสาร2ตัน
คุณอริสา ข้าวสาร1ตัน
คุณสุพรรณี แสงสระคู 1.5 ตัน
คุณธนพัฒน์ เลิศสุขขีรัตน์ ข้าวสาร0.5 ตัน
คุณชนกมณฐ วิริยะพานิชภักดี ข้าวสาร 1ตัน
คุณรุงแสง ทวีจรัสเลิศ ข้าวสาร 1 ตัน
คุณรัชนี หวังพึ่งกัน นางทองสุข แซ่เจียมข้าวสาร1ตัน
คุณนภัสสรณ์ อมรพรวิจิตรข้าวสาร 1 ตัน
คุณทัศนีย์ จรัสกุลางกูลข้าวสาร1ตัน
คุณกัญญนัท ภ้ทธินัทมลา ข้าวสาร1 ตัน
คุณมัฑณา ภัทรไพศาลศิลป ข้าวสาร 1ตัน
คุณอุบลรัตน์ ใจเย็น ข้าวสาร 1ตัน
คุณกฤตศิกาญจน์ ภัทรไพศาศวสิน ข้าวสาร 1ตัน
คุณศิวาพัชญ์ ธนสารนันทศิริ ข้าวสาร 1 ตัน
คุณจันทร์ทิพย์ ธนากรธิฐิคุณ ข้าวสาร1 ตัน
คุณอภิชัย บ้านทิพย์มงคล ข้าวสาร1 ตัน
และผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่1 บาทถึง500บาททุกวัน
ข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์สามเณรและมอบให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด19 ตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่1พฤษภาคม 2563
จำนวน227.5ตัน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ เทอญ

ขอขอบคุณที่ทุกท่านเชื่อใจให้เป็นสะพานบุญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

https://timeline.line.me/post/_dVGZeasMp7vr0djZxioT2R00ZSTeY2iQFLoZ278/1158830009201029314