ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญ
อุปฐากถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดโครงการ

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญ
อุปฐากถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดโครงการ

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโมสามจบ

รินน้ำลงดิน กล่าวตามตัวหนังสือ

กุศลผลบุญใดที่เกิดจากการจาริกธุดงค์ธรรมยาตราเผยแผ่ธรรม ของพระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ณ ดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 28 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้ามีโอกาสร่วมถวายปัจจัยค่ายานพาหนะ ในการเดินทางจาริกธุดงค์ในดินแดนพุทธภูมิสี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

มีโอกาสร่วมบุญถวายอาหารบิณฑบาตร

: ถวายผ้าห่มพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ สี่สังเวชนียสถาน
: ถวายยารักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธป่วยไข้ระหว่างทาง ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ ทุกวัน

: ทอดผ้าป่าทำนุบำรุงพระอารามต่างๆ ณ ที่ทำภัทกิจและพักค้างคืนในแต่ละวัน ในแผ่นดินพุทธภูมิ ตลอดเส้นทางธุดงค์

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศบุญนี้ จงสำเร็จแก่คุณบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูอุปฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องในหน้าที่การงาน ญาติพี่น้อง ลูกหลาน บริวาร บริษัท เพื่อนพ้อง ลูกพี่ ลูกน้อง จงมีส่วนในบุญนี้เสมอกัน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬแม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์ ผู้มีคุณต่อสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุด้วยปฏิบัติบูชานี้

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาด้วยจิตที่เป็นกุศล แก่กุ้ง หอย ปู ปลา หมู เห็ด เป็ด ไก่ ช้าง ม้า วัว ควาย นก หนู ผึ้ง งู สัตว์ในดิน สัตว์ในน้ำ สัตว์ในมหาสมุทร แมลงเล็ก แมลงน้อย สัตว์เดรัจฉาน หมา แมว
ที่ข้าพเจ้าเคยเลี้ยงดูหรือดูดดื่มกินเลี้ยงชีวิต หากเคยเบียดเบียนท่านด้วยกายวาจาใจ

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในกุศลอันบริบูรณ์นี้ มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

ขอแผ่เมตตาอุทิศให้ท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่ พญาครุฑในธนบัตรเงินไทย และธนบัตรเงินตราทุกสกุลในโลกนี้ ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ ตลอดถึงทรัพย์สมบัติเงินทอง จงมีส่วนในกุศลมหาศาล

น้อมอุทิศแก่เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า รุกขเทวดานางไม้ เทวดาทั้งจักรวาล ทุกภพ ทุกภูมิ ไม่มีประมาณจงมีส่วนในบุญและอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ โดยฉับพลัน

น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยพุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ทรัพย์ใดที่เป็นทรัพย์ของข้าพเจ้า ขอให้ทรัพย์นั้นงอกเงยหลั่งไหล ดั่งข้าวเปลือกที่ปลูกลงในเนื้อนา
เพื่อดูแลทำนุบำรุงบิดามารดา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ดุจพญาช้างสาร เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญในการดำรงค์ชีวิต อย่างผู้ประเสริฐตลอดกาลและนาน
……………………………………………………………………………

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

..สาธุ..บุญรักษา..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ