ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอกราบเรียนเชิญพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปรารถนาปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ จนตลอดพรรษา (ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561) เพื่อคัดเลือกปฏิบัติธรรมที่สำนักใหญ่ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน สหภาพเมียนมาร์ สอบคัดเลือกเป็นวิปัสสนาจารย์ สอนธรรมนำปฏิบัติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้..เป็นต้นไป

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรม ได้ตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ ขั้นต่ำ 2-3 วันนะคะ ขอเรียนเชิญนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ

สามารถติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทร 093-695-6364 คุณน้ำประชาสัมพันธ์บ้านเพชรบำเพ็ญ

ร่วมบุญค่าภัตตาหารพระและผู้ปฏิบัติธรรม ได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกร 633-211-431-8 ชื่อบัญชี นางทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67 โดยร่วมบุญ 300 บาท ได้รับของที่ระลึกจากคุณแม่ 1 ชิ้นคะ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กดที่ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40baanphetbumpen หรือ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

———————————-

รายชื่อเจ้าภาพอาหาร

พระครูภาวนาสิงหเขต
ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนานันท์
นายณัฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี
นายจอมพงษ์ โตมงคล
นายพีระ นางรมณีย์ นุตกุล
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
นางทัศนีย์ จรัสกุลางกูล
นายฉัตรชัย นิลคงศักดิ์
นางปรัชญา นางเสาวภา ศรีศิลปกิจ
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์ และครอบครัว
นางสาวทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุลย
คุณศุทธิรัตน์ นิลคงศักดิ์
คุณธวัชชัย คุณภาวิณี พรกิตติยาและครอบครัว
นางสาวปุญนุช อู๋โภคัย
นางปัณณสรณ์ ตีรวัฒน์ธนโชติและครอบครัว
นายไพฑูรย์ นางอรวรรณ พรรณงาม ดาฉาว
นางชุติญาณมณีรัตนา สุวรรณชลากร
นายชยพล สุวรรณชลากร
นางสาวธวรรภัชญ์ ธนะสารนันท์ศิริ
นางสาวสุพรรณี แสงสะคู
นางสาวกัญนัท ภัตธินัญมลา
นายอนันต์ นางสมใจ นายตวงยศ สุภีกิตย์
นายจงจินต์ พละระวีพงศ์
นางสาวนงนุช นางสาวอมรรัตน์
นางสาวนงค์ลักษณ์
นางสินีนิษฐ ควรคิด
นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์
นางสาวกัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล
นางบุญศรี มาศวัฒนกิจ
นางสาวนันท์พัชร์ ศิระสาระโรจน์
คุณเปรมใจ รังสิยวงศ์
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
คุณปัญญาพร ชูนิรันดร
คุณอนันต์ สุภีกิตย์
คุณสมใจ สุภีกิตย์
คุณตวงยศ สุภีกิตย์
พระครูภาวนาสิงหเขต

คุณทัศนีย์ โรจนหัสดินทร์
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณทินกร บัวสายและครอบครัว
ทนายเกรียงไกร นาควรีและครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณพรพรรณ เพ็ชรมาโนชญ์
คุณวุทธิชัย มณี ประเสริฐ
คุณณธษา ศิวะยุทธกิจ
คุณกีรติ​ วัลลภาทิตย์
คุณธัชสิริญช์ บดินทร์กุลหิรัญ
น้องเล็ก บดินทร์กุลหิรัญ
พี่นาง,พี่นางสายจิต, พี่นางสาม
นายธนพล ธนารุ่งโรจน์
นางอัมภาวรรณ สิทธิกรวนิช
นายวิชัย ธนารุ่งโรจน์
นายมาโนช ธนารุ่งโรจน์
นางจินตนา ธนารุ่งโรจน์
นายทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์
นายถนิต ธนารุ่งโรจน์
คุณมยุรี ศิริแสงจันทร์
คุณบุณยาพร ทองจิตร
คุณธารารัตน์ เตปินใจ
คุณประพันธ์ พลับแก้ว
คุณต่อพงศ์ พลับแก้ว
คุณพงศกร พลับแก้ว
คุณบัวศรี พลับแก้ว
คุณอัญชุลี สินสมบัติสุข
คุณแม่กัณณ์ญมณี เพ็ชรมาโนชญ์
คุณยุพิน คุณแววดาว เที่ยงเพิ่ม
คุณชยพล คำยอด
คุณปาลิณีย์ นิยมจิรวัฒน์
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณทินกร บัวสายและครอบครัว
ทนายเกรียงไกร นาควรีและครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณจิตสุขะมล พร้อม
คุณสมนึก อินธิบุตร และครอบครัว
คุณปริตร์นอร ปุญญาวรอนันต์
คุณอนุรัตน์ คุณปนัดดา จักรแก้ว
คุณวริณภร พุ่มเข็ม
คุณสมชาติ แซ่เล้า และครอบครัว
คุณพ่อประสิทธิ์-คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณวิชยุต เดชาศิรสิทธิ และคุณธัญชนิด พรหมหาราช
คุณศุภรพิชญ์ ศรีบุญเรือง
คุณเขมพิมุก จันทนาข่า
คุณนิราพัชญ์ พิบูลย์วงศ์
คุณสุพรรณลักษณ์ พจน์ประสาท
คุณสุธนี ป้องภัย
คุณกาญจนา ธีรหิรัญพิพัฒน์
คุณภุมเรศ ขันทอง พร้อมครอบครัว
คุณณิชชนันท์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
คุณธันยนันท์ วงศ์ศิริอรุณ
คุณชินานาง วอร์ด
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณจีระเดชท์ มโนภาส
คุณนันท์ณัฐชา บุญทวีชัยภัทร
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณนันทวัฒน์ ศิลาพันธ์
คุณวาสนา โฆษะโยธิน
คุณวรวลัญช์ น้อยอามาตย์
คุณเพ็ญศิริ ไชยยศ
คุณคณิศร เอกวิทโยภาส
คุณธันยาภรณ์ สุขอนันตธรรม
คุณกัญญสร จุมพล
คุณสุรศักดิ์ คำเงิน
คุณพยุห์บาตร ศุภไตรรัตนรักษ์

คุณกนกธร ภาสะวณิช
คุณภุมเรศ ขันทอง พร้อมครอบครัว
คุณธิดาวรรณ แก้วปราณีต และครอบครัว
คุณปวีร์สุดา บุญมี
คุณธนกร แสงดอนจิตร(อุ้ม) และครอบครัว)
Mr. takehiro Yoshitsugu
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณกรวรรณ เพ่งผล
คุณรัสมิ์ณาสกุล หมื่นศรี
คุณขจรศรี จุสาสุนทร
คุณอรวรรณ อริยสิทธิ์
คุณภิตินันท์ อมรเมธีพงศ์
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรกมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณรัตนพร โมงขุนทด อุทิศบุญให้กับ ร.ต.เลื่อน โมงขุนทด
คุณภุมเรศ ขันทอง พร้อมครอบครัว
พ่อทองคำ-แม่จำเนียร โพรามาต
พ่อประสิทธิ์-แม่วิไล พรหมหาราช
นายสิรภพ-นางนัทธมน-ด.ช.กิตติภพ พรหมหาราช
นายสิทธิเดช โพรามาต
คุณฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
คุณหฤทัย สารจันทร์

คุณขนิษฐา นงค์นาคพะเนา
คุณธนะพัฒน์ เลิศสุขขีรัตน์
คุณสุรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
คุณพัชรกัญญ์ สุวรรณรัตน์
คุณวนิดา ใจมั่น
คุณกันยา ใจมั่น
คุณนิภา ใจมั่น
คุณนิตยา ใจมั่น
คุณณัชชา ใจมั่น
คุณศิรชัช ใจมั่น
คุณดุษณีย์ หงส์ทอง
ด.ช.ปัณณทัต อริยะศิริชัย
ด.ญ.ปัณณพร อริยะศิริชัย
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณจงกล รินกูล
คุณปุณณภา อภิพุทธิธาดา
คุณอุชญา วรรธนบูรณ์
คุณขนิษฐา ลิ่มมังกูร และครอบครัว
คุณสิตา ธาดาวิชญพัชร