ขอความสวัสดี ความโชคดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ

น้อมกราบอาราธนามงคลจักรวาลอันประเสริฐ
จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายในวันสงกรานต์เป็นต้นไป
(น้อมอ่านออกเสียง)
สัพพะพุทธานุภาเวนะ -ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ -ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ -ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
-ด้วยอานุภาพแห่งระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ
สังฆรตนะ จะตุรสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ -ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก
ชินะสาวะกานุภาเวนะ -ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า
สัพเพ เต โรคา – สรรพโรคทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต ภะยา -สรรพภัยทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต อันตะรายา -สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต อุปัททะวา -สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต ทุนนิมิตตา -สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน
สัพเพ เต อะวะมังคะลา -สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน
วินัสสันตุ -จงพินาศไป

อายุวัฑฒะโก -ความเจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก -ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก -ความเจริญศิริ
ยะสะวัฑฒะโก -ความเจริญยศ
พะละ วัฑฒะโก -ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก -ความเจริฐวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก -ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา -จงมี ( แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

ทุกขะโรคะภะยา เวรา -ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย
โสกา สัตตุจุปัททะวา -ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ -ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา -จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง -ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ
โสตถิ ภาคยังสุขัง พะลัง -ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะวัณโณ จะ -ศิริอายุและวรรณะ
โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา -โภคะความเจริญแลความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ -แลอายุยืนร้อยปี
ชีวะสิทธีภะวันตุ เต -แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน
………………………………………………..
ขอความสวัสดี ความโชคดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ