การได้มาซึ่งความสุขทางกาย …

การได้มาซึ่งความสุขทางกาย
ต้องอาศัยวัตถุ ต้องลงทุน ต้องยื้อแย่ง
แต่การได้มาซึ่งความสุขทางใจ
ไม่ต้องอาศัยวัตถุ ไม่ต้องลงทุนอะไร
เพียงทำใจให้สงบก็ได้พบสุขแล้ว

cr.อุทยานธรรมดงยาง