การมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันในยามลำบาก แสดงให้เห็นว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

การมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันในยามลำบาก
แสดงให้เห็นว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ทุกฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
น่าชื่นใจ สังคมไทยเป็นสังคมที่อยากให้อยากช่วย
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ