การพบกันไม่ใช่ความบังเอิญ

การพบกันไม่ใช่ความบังเอิญ
ประวัตินกุลบิดาคฤหบดี
เอตทัคคะผู้มีความคุ้นเคยพระศาสดา
นกุลบิดาคฤหบดีผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของอุบาสกทั้งหลายผู้มีความคุ้นเคยพระศาสดา  ก็โดยเหตุ ๒ ประการ 

โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ เพราะท่านแสดงให้ผู้อื่นเห็นเป็นอย่างชัดเจนในคุณข้อนี้ของท่าน โดยการกล่าวถ้อยคำแสดงความคุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคเฉกเช่น

พระพุทธองค์ทรงเป็นบุตรของท่าน 
ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 
ไม่เพียงเนื่องจากเหตุข้อนี้เท่านั้น 
แต่ยังเป็นการแต่งตั้งโดยเหตุที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป 

ตั้งความปรารถนาไว้ในอดีต
ท่านคฤหบดีนั้น ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปุทุมุตตระ บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี กำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา 

เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่ง เอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้มีความคุ้นเคยพระศาสดา

 ก็ทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป ปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้าง ครั้นสิ้นชีวิตลง ก็เวียนว่ายอยู่ใน ภพภูมิเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกัป

ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า

ในพุทธุปบาทกาลนี้ก็บังเกิดในสกุลเศรษฐี นครสุงสุมารคิรี แคว้นภัคคะมีชื่อว่า นกุลบิดาคฤหบดี ได้แต่งงานกับนางนกุลมารดาคฤปตานี จนมีบุตร 

ตั้งชื่อว่า นกุล ชนทั้งหลายจึงเรียกสองสามีภรรยาว่า นกุลบิดา และ นกุลมารดา 

สมัยหนึ่ง พระศาสดาอันมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมก็ได้เสด็จจาริกไปถึงนครนั้น และประทับอยู่ที่เภสกลาวัน

ครั้งนั้น นกุลบิดาคฤหบดีและนกุลมารดาคหปตานี นี้ ก็ไปเฝ้าพระศาสดา พร้อมด้วยเหล่าชาวสุงสุมารคิรีนคร 
ในการเฝ้าครั้งแรกนั้น 

เขาและภริยาก็เกิดความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่า พระทศพลเป็นบุตรของตน 

จึงหมอบลงที่พระยุคลบาทของพระศาสดากราบทูลว่า ลูกเอ๋ย เจ้าทิ้งพ่อแม่ไปเสียตลอดเวลาเท่านี้ เที่ยวไปอยู่เสียที่ไหน

นัยว่า นกุลบิดาคฤหบดีนี้ แม้ใน ชาติก่อน ๆ 
ก็ได้เป็นบิดาพระทศพล ๕๐๐ ชาติ 
เป็นอา ๕๐๐ ชาติ 
เป็นปู่ ๕๐๐ ชาติ 
เป็นลุง ๕๐๐ ชาติ 
นกุลมารดาก็ได้เป็นมารดา ๕๐๐ ชาติ เป็นน้า ๕๐๐ ชาติ 
เป็นย่า ๕๐๐ ชาติ 
เป็นป้า ๕๐๐ ชาติ 
ดังนั้น เพราะมีความรักที่ติดตามมาตลอดกาลยาวนาน
 พอเห็นพระทศพล ก็สำคัญว่าบุตรจึงทนอยู่ไม่ได้

พระศาสดามิได้ตรัสว่า จงหลีกไป แต่ทรงนิ่งอยู่ตลอดเวลาที่จิตใจของคนทั้งสองนั้นยังไม่รู้สึกตัว ครั้นพอคนทั้งสองนั้นกลับได้สติตามเดิมแล้ว 

พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของ เหล่าสัตว์ผู้วางใจเป็นกลางแล้วจึงทรงแสดงธรรม เมื่อจบเทศนา ทั้งสองคนก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผล.
———————————-
ไม่มีเหตุใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ