“กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”

พระพุทธองค์ตรัสว่า
“กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”
……………………..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ