กล่าวคำถวายถนนที่ทุกท่านร่วมบุญในเดือนสิงหาคม 2564

กล่าวคำถวายถนนที่ทุกท่านร่วมบุญในเดือนสิงหาคม 2564
บัดนี้ถนนเดินจงกลมเดินบิณฑบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

น้อมระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยว่าเป็นพี่พึ่งอันประเสริฐ
ตั้งนะโม3จบ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง,วีถิง,สะปะริวารัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, เอตัง, วีถิง,พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, ทานัสสะ อานิสังโส, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ, สังวัตตะตุ ฯ

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย ถนนพร้อมกับของบริวารนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้, ขออานิสงส์ แห่งการถวาย, ถนนเพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, และเพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
——————
ท่านที่ร่วมบุญทุกท่านมีโอกาสสร้างบุญในพรรษา
เพื่อทำนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
ถนนรอบวัดอุทยานธรรมดงยาง

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ