วันแห่งชัยชนะ

วันแห่งชัยชนะ
อุทยานธรรมดงยางถึงพระธาตุพนม
ถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยกายวาจาใจ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญธรรมวิเศษใดที่เกิดขึ้นจากการจาริกธุดงค์ครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในธรรมวิเศษนั้นด้วยเทอญ

อานิสงค์ใดเกิดจากการอุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ขออานิสงค์นั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์เท่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้งสี่มีกำลังที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต

ทานศีลภาวนาของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยตลอดกาลและนาน

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ