วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน9 ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
วันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน9 ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ

พระสงฆ์ลงโบสถ์ฟังพระปาฎิโมกข์ในฤดูฝนที่2

ทำกุศลให้ถึงพร้อม
เว้นจากความชั่ว
ทำจิตให้ผ่องใสเบิกบาน

อนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงส่งผลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฎิพาน ธนสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ตลอดเวลา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ