วันจันทร์ที่8มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่8มีนาคม 2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดวังบัวบาน
ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ศึกษาท่องจำพระปาฏิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์เรียน
ปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ที่เข้าเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ณ.ศูนย์ธรรมโมลี ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

ร่วมไถ่ชีวิตโคเป็นอภัยทาน ที่พักสงฆ์
อุดมโชคโนนโพน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบูรณ์

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้
ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ 
ยารักษาโรคทุกชนิดจงมีส่วนในมหาสังฆทาน
ที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัย
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์จากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ในการอุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
…………………………………………………………
พระบรมศาสดา 
ทรงประทานโอวาท
แก่พระมหากัสสปะ 3 ข้อ

  1.กัสสปะ เธอพึงศึกษาว่า เราจักเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจ ไว้ในภิกษุที่เป็นผู้เฒ่าและปานกลางอย่างดีที่สุด 

  2.เราจักฟังธรรมซึ่งประกอบด้วยกุศล เราจักตั้งใจฟังธรรมนั้นแล้วพิจารณาเนื้อความ 

  3.เราจักไม่ละสติ ที่เป็นไปในกาย คือพิจารณาเอาร่างกายเป็นอารมณ์

ครั้นประทานโอวาทแก่พระมหากัสสปะอย่างนี้แล้วเสด็จหลีกหนีไป ท่านพระกัสสปะได้ฟังพุทธโอวาทแล้ว ก็เริ่มบำเพ็ญเพียร ในวันที่ 8 นับจากวันที่อุปสมบทมา ก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผล 

ตามปกติท่านพระมหากัสสปะนั้นถือธุดงค์ 3 ข้อ คือ ถือทรงผ้าบังสุกุล จีวรเป็นวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร และถืออยู่ป่าเป็นวัตร 

ด้วยเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องว่า “เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ทรงธุดงค์” 

อานิสงส์แห่งการถือธุดงค์ของท่านมีปรากฏดังนี้ คือ สมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ 

ณ พระเวฬุวัน ทรงรับสั่งให้ท่านเลิกการธุดงค์ ท่านไม่ยอมเลิกแล้วแสดงคุณแห่งการถือธุดงค์ 2 ประการ คือ 

     1.เป็นการอยู่เป็นสุขในบัดนี้ 

     2.เพื่ออนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลัง จักได้ถือเป็นทิฏฐานุคติ คือ ปฏิบัติตาม

     พระบรมศาสดา ก็ประทานสาธุการว่า ดีละ ดีละ เธอปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนส่วนมาก เธอจงทรงผ้าบังสุกุลจีวร 

เธอจงเที่ยว บิณฑบาต เธอจงอยู่ในป่าเถิด ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ภิกษุทั้งหลายเรียกท่านว่า 
พระมหากัสสปะ 

นอกจากนี้ท่านยัง มีคุณความดีมีพระบรมศาสดาทรงยกย่องหลายสถาน เช่น 

 1.ทรงรับผ้าสังฆาฏิของท่านไปทรง (ห่ม) ประทานผ้าสังฆาฎิของพระองค์ให้แก่ท่าน ตรัสว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ 

และทรงสรรเสริญว่า 
เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้ถือเป็นตัวอย่าง 

    2.กัสสปะเข้าไปในตระกูลใด
ชักกายและใจห่าง ประพฤติตนเหมือนเป็นคนใหม่ 
ไม่คุ้นเคย ไม่คะนองกาย วาจา ใจในตระกูล เป็นนิตย์ 
จิตไม่ข้องอยู่ในตระกูลเหล่านั้น เพิกเฉย

แล้วตั้งจิตเป็นกลางว่า 

–ผู้ใคร่ลาภก็จงได้ลาภ–
–ผู้ใคร่บุญก็จงได้บุญ —
–ตนได้ลาภแล้วมีใจฉันใด–
–ผู้อื่นก็มีใจฉันนั้น–

     3.กัสสปะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณา ในเวลาแสดงธรรมแก่ผู้อื่น 

     4.ทรงสั่งสอนภิกษุให้ประพฤติชอบ โดยยกเอาท่านพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่าง
………………………………………………………..
ข้าแต่พระภิกษุผู้จาริกธุดงค์วัตรทั้งหมด
ข้าพเจ้าใคร่มีลาภอันประเสริฐ
ข้าพเจ้าใคร่มีบุญอันเลิศด้วยการให้
ท่านขัดเกลาจิตเช่นไร
ขอให้จิตของข้าพเจ้าสว่างด้วยธรรมเช่นนั้น

น้อมกราบมหาอนุโมทนา
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ