วันจันทร์ที่16ธันวาคม2562

วันจันทร์ที่16ธันวาคม2562

ถวายภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะแก่พระนิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตรปริญญาตรี โท
เอก ณ.พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม
บริเวณสวนไผ่ ศาลามรรค8

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้หากว่างท่านสามารถมาร่วมถวายภัตตาหารได้ทุกวัน13-24ธันวาคม2562
พระสงฆ์501รูปเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ตามแนวสติปัฎฐานสี่
ประจำปี2562เป็นเวลา10วัน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ