บุญน้ำดื่ม วันที่23-24เดือนมีนาคม 2563

บุญน้ำดื่ม วันที่23-24เดือนมีนาคม 2563

ถวายน้ำดื่มวัดโคก จ.ปราจีนบุรี 4,800 ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดดงก้าวกัลยาราม จ.ศรีสะเกษ 3,600 ขวด
ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม ปากช่อง 4,800 ขวด
ถวายน้ำดื่มสำนักธรรมโมลี ปากช่อง 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย9,600ขวด

ขออนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญถวายน้ำดื่ม
ตามวัดต่างๆ ขออุปสรรคทั้งหลายอย่าได้เกิด
ความขัดข้องทั้งหลายอย่าได้มี โรคภัยทั้งหลายจงสิ้นไปด้วยเถิด

ขอความเจริญในอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน
ธนสารสมบัติพึงเกิดพึ่งมีแก่ท่านทั้งหลายเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ค่าของคน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ค่าของคน

คนที่มีอำนาจเหนือกรรม คือคนที่ควบคุมจิตเจตนาของตนเองได้ ถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย ต่อสู้กับอารมณ์ใจของตนเอง
จนสามารถลดความโกรธ โลภ หลงให้เบาบางจนดับไม่เหลือเชื้อ มีพื้นฐานจากบุญเก่าที่สะสมมา

อริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ7ประการ
ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส
ว่ามนุษย์ทั้งหลายควรพึงมีแสวงหาทรัพย์ทั้ง 7 ประการนี้ไว้กับตน

อริยทรัพย์
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ เช่ืออย่างมีเหตุผล เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง พ่อแม่มีคุณจริง ตายแล้วไม่สูญ เชื่อคุณของพระรัตนตรัยว่าดับทุกข์ได้จริง

ศีลคือ ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือความสุขและไม่มีการเบียดเบียนกันในสังคม

ประโยชน์ของศีลในขั้นพื้นฐานคือทำให้กาย วาจา ใจ สงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้ง่ายในการทำสมาธิ

ในระดับของบรรพชิต ศีลจะมีจำนวนมาก เพื่อกำกับให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรสามารถครองตนในสมณภาวะได้อย่างสมบูรณ์ และเอื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในขั้นสูงต่อไปได้

ศีล 5 เป็นศีลขั้นพื้นฐานของศีลทั้งปวง กล่าวคือ ศีลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นศีลของอุบาสก อุบาสิกา สามเณร หรือพระภิกษุ

ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งศีล 5 ข้อนี้ กำหนดเป็นศีลสำหรับผู้ครองเรือนทั่วไปควรรักษา เป็นศีลที่ควรรักษาให้เป็นปกติ
เป็นเครื่องป้องกันความชั่ว

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ไตรลักษณ์

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ไตรลักษณ์

อยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
แต่สร้างกรรมทุกวัน อารมณ์อยู่เหนือสติ
แพ้ความโกรธโลภหลง จิตเป็นทุกข์และดิ้นรน

ผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
จึงมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ไม่ประมาทมีความประพฤติชอบด้วยกาย
วาจาใจ ไม่เป็นทาสอารมณ์อดทนต่อสิ่งที่มากระทบ

เห็นโรคระบาดตามความเป็นจริง
เห็นคนป่วยคนตายด้วยโรคภัยเป็นธรรมดา
ของสิ่งมีชีวิต ไม่อยู่ในฐานะบังคับบัญชา
ให้เป็นอย่างใจต้องการ

กฎของไตรลักษณ์ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
ชัดเจนมากในปัจจุบัน

ไตรลักษณ์
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง
อนิจจลักษณะไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป

อนัตตลักษณะ ลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ ไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป
ไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนา

อนิจจัง-ไม่เที่ยง
ทุกข์ขัง-เป็นทุกข์
อนัตตา-ไม่ใช่ตัวตนทั้ง
ลักษณะทั่วไปของชีวิตเรียกว่าไตรลักษณ์
ผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงว่า
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

แต่ความจริงในชีวิตประจำวัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจและกายทุกขณะ เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้าย เดี๋ยวปวดหลัง เดี๋ยวปวดขา
เดี๋ยวหิว เดี๋ยวอิ่ม
คงอารมณ์เดิมไม่ได้ เรียกว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

อารมณ์ปรุงแต่งเป็นกรรมล้วนๆที่สอดแทรก
ให้จิตดิ้นรน เกิดเป็นความโกรธโลภหลง
ยึดมั่นว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นของตนไม่เสื่อมสลาย

หนึ่งลมหายใจปัญญาผุดขึ้น0.0%
ความโกรธ มีมานะ ถือตัวถือตน อิจฉา
ความโลภ ยึดมั่นถือมั่น ตัวกู
ความหลง ไม่สูญสิ้น ไม่อยากเจ็บปวด
ต้องไม่เจ็บปวด เป็นของกู
อุปาทานในหนึ่งลมหายใจคือกรรมที่ฝังอยู่ในจิตเป็นร้อยชาติแสนชาติ อารมณ์จึงบดบังให้ปัญญาไม่เกิด เพราะกรรม

ต้องลงมือปฎิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานอย่างจริงจัง
เพื่อลบล้างจิตที่เป็นกรรมให้คลายจากความทุกข์
วิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐาสี่คือเครื่องมืออย่างเดียว
ในโลกที่ดับทุกข์ได้

กฎของไตรลักษณ์สอนให้มีสติ ไม่ไหลลง
ในความยึดมั่น เห็นตามความเป็นจริง
วันหนึ่งความจริงนี้ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน

เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือสมบัติที่ไม่อยากได้
ไม่อยากตายก็ต้องตาย เพราะมันเป็นกฎของไตรลักษณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : อำนาจกรรม

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

อำนาจกรรม

พบเรื่องแปลกใจ มีคนพูดไม่รู้เรื่องกับ
แม่ชีสองท่านขณะที่ไปเรียนที่ มจร.

หนูอย่าแปลกใจกรรมไม่ส่งผิดคน กรรมส่งผลตรงตัวเสมอ บ้านหนูเป็นยี่ปั้วส่งเหล้า
ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว เงินจากคนกินเหล้า

คนที่มาวุ่นวายก็พูดไม่รู้เรื่องว่าจะอย่างไง
ส่งผลเวลาแสดงความคิดเห็นอะไร
เสียงจะไม่ออกจากลำคอ เหมือนคนเมา
ทำให้ทุกคนไม่เข้าใจเรา

พบใครที่มีอิทธิพลต่อชีวิตนั่นคืออำนาจของกรรมทั้งสิ้นอย่าไปโกรธตอบหรือรำคาญ

อำนาจแห่งบุญทานส่งผลให้ไม่อดอยาก
อานาจแห่งกรรมตีเส้นคู่ขนานในเวลาเดียวกัน
หากอารมณ์อยู่เหนือสติ ปัญญาไม่เกิด จองเวรต่อไปอีก

ผู้เรียนรู้ในพระธรรมส่วนใหญ่นิ่งสงบ พูดน้อย เจริญสติมาก
การพูดบางครั้งมีประโยชน์ แต่บางครั้งไม่พูดมีค่ามากกว่า
ใช้กรรมทุกลมหายใจ

อาชีพไม่ชอบด้วยอบาย
เติบโตจากความมึนเมารับกรรมด้วย60%

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า2020 : ความเชื่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ความเชื่อ

ทำสมาธิแล้วหลุดเข้าไปในดินแดนหนึ่ง
มีรางส่งอาหารเป็นข้าวเป็นแกง ลอยลงมา
เห็นชายแก่ห่มผ้าห่มผืนใหญ่ยืนหิวโหย
มองชามอาหารจึงเข้าไปถามว่า

ลุงนี่ใช่อาหารของลุงหรือเปล่า
ลุงตอบว่าใช่ครับ แต่พอลุงจะจับชามมัน
ก็เลื่อนออก ไม่เคยจับได้

ภาพที่เห็นติดตามาก
ลืมตาถอนสมาธิแล้วอธิฐานว่า
ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอด
ในอริสัจสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
ขอให้ข้าพเจ้ารู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน
สิ่งใดที่ไม่ใช่พระธรรมขออย่าให้ข้าพเจ้ารู้เลย

นั่งสมาธิถอยหลังไปในอดีตของชายคนนี้ในขณะที่มีชีวิต
เห็นภาพพระสงฆ์สามรูปเดินบิณฑบาตร
ลูกสาวกับเมียกำลังใส่บาตร
ชายคนนี้ด่าพระสงฆ์อย่างเสียหาย
ด่าลูกด่าเมียเรื่องทำบุญในพระพุทธศาสนา

เป็นที่มาว่า ไม่สามารถรับบุญจากการใส่บาตรได้

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : บ้าน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

บ้าน

วิกฤติพาไป ทำให้ต้องสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัย
และเปิดเป็นที่ปฎิบัติธรรม

สร้างเสร็จภายในเวลา14เดือนเริ่มเปิดบ้าน
ให้ผู้ปฎิบัติเข้ามาใช้สถานที่ ฝึกเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน

มีปัญหาให้แก้ไขทุกวัน สถานที่23ไร่ กว้างมาก
สิ่งปลูกสร้างที่เตรียมไว้ไม่พอ

หลังจากสามทุ่มครึ่งผู้ปฎิบัติหญิง200ท่าน
ต้องอาบน้ำพักผ่อนพร้อมกัน
มีปัญหาห้องน้ำไม่พอเมื่อใช้พร้อมกัน

สร้างห้องน้ำเพิ่ม30ห้องรวมกับของเก่าเป็น
50ห้อง แบ่งห้องน้ำชาย10 ห้องน้ำหญิง40
สร้างห้องน้ำเพิ่มสำหรับพระวิปัสสนาอีก20
น่าจะพอ

ห้องพักอยู่ห่างห้องน้ำสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก

ปัจจุบันมีห้องน้ำห้องสุขารวม100กว่าห้อง
ห้องพัก60หลัง

จบครอสต้องทำความสะอาด เก็บซักเก็บล้าง
ทำความสะอาด เช็คที่นอนหมอนผ้าห่ม

ต้องซื้อผ้าห่มใหม่ทุกครั้งที่เปิดครอส

ลูกสาวมาปรึกษา แม่ให้โรงงานสกีนชื่อ
บ้านที่ผ้าห่มได้มั้ย ได้ค่ะไม่มีปัญหา ผ้าห่ม
สั่งจากโรงงานอย่างดี400ผืนมีชื่อทุกผืน
จบครอส ผ้าห่มเหลือร้อยกว่าผืน

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020 : กลัว

..วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563..

..อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020..

==10 นาทีชีวิตเปลี่ยน==

++ตอน..กลัว++

ทั่วโลกเกิดโรคระบาดเหมือนในภาพยนต์ ทุกคนต่างแสดงอารมณ์ต่างๆผ่านโรคระบาด เห็นแล้วใจหาย

ความกลัวที่จะติดโรคระบาด
ทำให้ไม่เห็นความมีน้ำใจที่เคยมีต่อกัน คนที่มีอันจะกิน ก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ไม่ต้องทำงานก็มีกิน

คนที่เดือดร้อนที่สุด คือ คนหาเช้ากินค่ำ
ทำงานหาเงินวันต่อวัน จะอยู่อย่างไรหนอ

คนไม่มีตัง สังคมรังเกียจยิ่งกว่าโรคโควิด หันไปทางไหนทุกคนก็ส่ายหน้า

ไม่ต้องโทษใครช่วยกันรักษาศีล 5 สวดมนต์ภาวนา อุทิศให้เชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ช่วยกันสวด บุญมีจริงไม่นานโรคนี้จะค่อยๆหายไป

ไม่เคยทำก็ต้องลองทำ พุทธานุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยยิ่งใหญ่มาก

สวดวันละ 10 นาที สวดทุกวันชีวิตเราจะเปลี่ยนไป

..ไม่มีโรคอะไรร้ายแรง..เท่าความหวาดกลัวในใจ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ทาน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ทาน

ต้นไม้ที่ให้ผลและร่มเงา
นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นไม้มีประโยชน์แล้ว
ย่อมได้รับการดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดินยิ่งๆ ขึ้นไปอีกฉันใด

ผู้ที่รู้จักให้ทาน นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีประโยชน์แล้ว ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญช่วยเหลือสนับสนุน จากคนทั้งหลายฉันนั้น

ทาน แปลว่า การให้ หมายถึง การสละสิ่งของของตน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

การให้ทาน เป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติ และเป็นสิ่งที่ขาดเสีย มิได้ในการจรรโลงสันติสุข

พ่อแม่ ถ้าไม่ให้ทาน คือไม่เลี้ยงเรามา เราเองก็ตายเสียตั้งแต่เกิดแล้ว

อ่านต่อ