วันพุธที่4พฤศจิกายน 63

วันพุธที่4พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรเข้าสอบพระปริยัติธรรม นักธรรมโท นักธรรมเอก ณ.วัดทุ่งสว่าง
ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
———————————
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณแม่มะลิ เชื้อหอม
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชีและญาติโยมผู้ร่วมงาน 
ณ.วัดบ้านหนองเหล็ก ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร
และญาติโยมที่ร่วมงาน จำนวน2,000รูป/คน
———————————–
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดงานปริวาสกรรม
วัดกลางพรหมนคร จ.สิงหบุรี

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
………………………………………………….
..จิตที่ผ่องใส..
..ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่3พฤศจิกายน 63

วันอังคารที่3พฤศจิกายน 63
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่
ตลอดถึงสามเณรและผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรเข้าสอบพระปริยัติธรรม นักธรรมโท นักธรรมเอก ณ.วัดทุ่งสว่าง
ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีวันนี้จำนวน 700รูป/คน
———————————–
ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จำนวน4,800ขวด
————————————–
ถวายเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ xerox รุ่น doc v-3060
พระครูเกษมธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลนาฝาย 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต 
ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
—————————————
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อความเจริญรุ่งเรื่องแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระธรรมใดที่ท่าน
ศึกษาแตกฉานจนเกิดปัญญาแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในพระธรรมของพระพุทธองค์เจริญอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน 63

วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ตลอดถึงสามเณรและผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
..ลมหายใจเป็นทุน..
..บุญเป็นกำไร..
..ทำทุกวัน.ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต..
..,อะไรก็ไมืเที่ยง..
…ยึดไว้ก็ทุกข์..
..ปล่อยวาง ปล่อยวาง ไม่มีสิ่งใดเป็นของ ของเรา..

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ชีวิตกับความตายเป็นของคู่กัน

..ชีวิตกับความตายเป็นของคู่กัน..
..วางความยึดมั่นถือมั่น..อัตตาตัวตน..
..เห็นความตายอยู่เบื้องหน้า..
..อย่าประมาท..ว่าวันพรุ่งนี้จะมีแก่เรา..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง ต.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
———————————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่31ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่31ตุลาคม 2563
ทอดจุลกฐินถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ณ.วัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
————————————————-
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ข้าพเจ้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดไตรมาส 

เป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมตลอด1เดือนในเทศกาลทอดกฐินทาน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและสิ้นสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย ท่านจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ขออำนาจแห่งทานศีลภาวนาที่ทำไว้ดีแล้วของท่านทั้งหลายจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเจริญด้วยสติปัญญา มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขัดสนเพื่อทำนุบำรุงบิดามารดาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ขอให้ข้าพเจ้าความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่30ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่30ตุลาคม 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรจากทิศทั้งสี่
และผู้ปฎิบัติธรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
———————————-
ร่วมพิธีทอผ้าจีวรเพื่อถวายจุลกฐิน
วันพระขึ้น15 เดือน 12
ณ.วัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ความสามัคคีที่เกิดจากความศรัทธา
ในคุณของพระรัตนตรัยจากทิศทั้งสี่

จิตที่เป็นกุศลทั้งหมดถักทอผ้าด้วยความตั้งใจเป็นบ่อเกิดอันเกษมเพื่อน้อมถวายแก่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในจุลกฐิน
———————————–
ขอเชิญร่วมบุญจุลกฐินทอดถวาย
วันรุ่งพรุ่งนี้ เวลา 13.00น.

ทำบุญตามกำลังศรัทธาที่บัญชีกสิกร
เลขที่ 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ความดีไม่ต้องตะโกน
สิ่งใดที่กระทำไว้ดีแล้วย่อมเป็นผลส่งมาที่ผู้กระทำแน่แท้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม 2563

ร่วมทอดกฐินศูนย์การคณะสงฆ์ภาค10
ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
คณะสงฆ์ จ.อุบลราชธานี นครพนม
ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ

ร่วมถวายธงชาติ ธงในหลวง ธงธรรมจักรรวม300ธง
เป็นบริขารกฐิน
และตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยมที่ร่วมงาน 1,200รูป/คน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เจ้าภาพและผู้ร่วมบุญทุกท่านมีความเจริญอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐ
สุขภาพแข็งแรง บุญหนุนนำค้ำคูณให้เจริญในอาชีพหน้าที่การงาน เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา ปรารถนาบุญขอให้บุญนำพา ปรารถนาทรัพย์ขอให้ทรัพย์พัดมาดั่งสายลม หมดหนี้ มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ทรัพย์ใดเป็นของท่านตกอยู่ที่ใดขอให้ได้คืนดั่งปาฏิหาริย์เทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่28ตุลาคม 2563

วันพุธที่28ตุลาคม 2563

ร่วมทอดกฐิน ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม ต.โคกสว่าง
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมยกเสาเอกสร้างศาลาปฎิบัติธรรม

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี 
เลี้ยงญาติโยมที่มาร่วมบุญ800-1,000รูป/คน
———————————————–
ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง 
สอนให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
ความดีควรทำให้เหมือนลมหายใจ
วันข้างหน้า..จะเป็นเช่นไร
ให้ดูสิ่งที่ทำในวันนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้า : ทุกข์ใจ

อ่านหนังสือวันละหน้า

ทุกข์ใจ

“แม่ช่วยหนูด้วย”

“ลูกรักเรื่องที่ผ่านมาแล้วคงแก้ไขอะไรไม่ได้
หนูจำคำแม่ไว้ดีๆนะคะ”

เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการรักษาศีล5
สวดพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกด้วยพระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร จนเกิดเป็นพระรัตนตรัยขึ้นในโลก

หนูต้องเริ่มต้นทำด้วยใจที่ศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย
หลังจากสวดเสร็จทุกครั้งให้น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ขอบุญที่ได้สวดพระธรรมจักรจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
เพื่อความพ้นทุกข์

หนูต้องพยายามสวดทุกวันก่อนสวดสมาทานศีลห้าให้เรียบร้อย แล้วเริ่มสวด สวดให้เหมือนต้องทานข้าวสวดทุกวัน หนูจะรับรู้ด้วยตนเองที่เรียกว่าปัตจัตตัง ทำเองรู้เอง ทำแทนกันไม่ได้

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยทุกวัน

ไม่มีของฟรีในโลก
อยากได้ก็ต้องลงทุน
ไม่นาน ความเบิกบานจะเกิดขึ้นที่ใจ

อย่ารอให้ทุกข์..ถึงมาสวด
ไม่มีความทุกข์ก็สวดได้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่25ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่25ตุลาคม 2563
เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

ทอดกฐินวัดหนองขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 
 ณ.วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน
จ.สิงหบุรี
——————————-
ข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัย ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นทานงานกฐินถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

น้อมถวายทานธนบัตร และมหาผลนาๆ
เป็นเครื่องปลื้มยังศรัทธาให้เจริญแก่ผู้มีปัญญาได้พิจารณา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ผู้ร่วมบุญทานจงเจริญด้วยพรอันประเสริฐ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติทุกประการ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 
สรณอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————–