ขอเชิญร่วมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปะวัตนสูตรปีที่ 4 ครั้งที่10 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา8.00น.

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปะวัตนสูตรปีที่ 4 ครั้งที่10
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา8.00น.
การสวดมนต์ในพรรษาคือการถวายปฎิบัติบูชาคุณของพระรัตนตรัยมีอานิสงค์มาก สวดสามศาลา 108 จบ

ท่านสามารถมาสวดกับพระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และ
โยคีที่ปฎิบัติธรรมกำหนดอริยบทละเอียด ถือว่าได้มาอนุโมทนา และได้สร้างกุศลร่วมกันซึ่งทำได้ยาก ที่จะมีโอกาส

เส้นทางจากกรุงเทพถึงบ้านเพชรบำเพ็ญน้ำไม่ท่วม เดินทาง
สะดวก มาร่วมกันสวดนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ระหว่างปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน๔ โยคีผู้ปฎิบัติธรรมต้องมีสติระลึกรู้ กำหนดจดจ่ออยู่กับสภาวะธรรม….

ระหว่างปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน๔ โยคีผู้ปฎิบัติธรรมต้องมีสติระลึกรู้ กำหนดจดจ่ออยู่กับสภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นจากฐานกาย เวทนา จิต และธรรมารมณ์ โดยกำหนดเพื่อรู้ เมื่อจิตรู้ (ตามความเป็นจริงแล้ว) จิตก็จะปล่อยวางสภาวธรรม รู้สักแต่ว่าสิ่งใดเข้ามากระทบ กาย ใจ หรือที่เรียกว่ารูปกับนาม

มรรค ๘ เป็นข้อปฏิบัติของกายที่เชื่อมต่อกับจิต ถ้าปฏิบัติก้าวหน้าจะสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ เมื่อจิตละเอียด กายละเอียด แค่เสียงเข็มหล่นก็ดังเข้าไปในมโนทวาร ดังนั้นความยึดมั่นถือมั่น ความอิจฉาริษยา ความอยากมีอยากเป็น หรือแค่ความนึกคิดลังเลสงสัย ที่เป็นกิเลส โยคีผู้ปฎิบัติจะมีความกระเพื่อมเพียงน้อยนิด

ทุกคนล้วนมีวิบากกรรมก่อให้เกิดเวทนาอย่างแรงกล้า โยคีต้องอดทนดูความเวทนาที่ไม่สามารถบังคับ
ให้เป็นดังใจได้ การชดใช้กรรมจะเกิดขึ้นในขณะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เวทนาทางกาย เวทนาทางใจ
จิตมีหน้าที่ดู ความเป็นไปของเวทนา เมื่อกำหนดจนเวทนาดับ วิบากกรรมจะเป็นตัวแปรในทุกขณะจิต

การปฎิบัติกำหนดต่อเนื่องทุกอริยบท ต้องมีความเพียรความอดทนต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ กำหนดด้วยปัญญาค่อยๆพิจารณาธรรมมารมณ์ ปวดมีรูปร่างแบบ
ไหน ?ไม่มีรูปร่าง รู้สึก..เจ็บ..ปวด..ร้อน..โกรธ..เบื่อ..ง่วง..หดหู่..เบิกบาน..สุข ..ทุกข์ คือธรรมมารมณ์ที่โยคีต้องพิจารณา

กิเลสคืออะไร กิเลสคือความโกรธ ความโลภ ความหลง ที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่ว่าจะเกิดมากี่ชาติโกรธ โลภ หลง จะเป็นตัวแปรสำคัญทำให้วนอยู่ในโลกของโลกีย์ เมาอยู่ในความประมาท

จะไม่มีความบังเอิญใดเกิดขึ้นในการปฎิบัติธรรม หรือแม้แต่ไม่เคยปฎิบัติ ทุกเรื่องราวเป็นเหตุเป็นผลของกรรมทั้งสิ้น ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว การเรียนรู้ที่จะให้ชีวิตมีกำไร ต้องลงมือปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน๔

การกำหนดตามแนวสติปัฎฐาน๔ คือการกำหนดรู้ตามสภาวะธรรมทางกาย เรียกว่ากายานุปัสสนา มรรค๘คือองค์ของศีล สมาธิ ปัญญา ดูกาย ดูเวทนา จิตตามเฝ้าดูสภาวะธรรม เมื่อปฎิบัติจนนิ่งสงบจาก โกรธ โลภ หลง จิตจะมีกำลัง เกิดปัญญา เกิดความรู้สูงขึ้นเป็นลำดับขั้นที่เรียกว่าสภาวะของญาณจะมีกำลังไปตัดละจนกิเลสดับไม่เหลือเชื้อ เรียกว่านิพพาน

ส่วนการบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติธรรม เมื่อภาวนาไปเรื่อยๆจนสมาธิแนบแน่นเป็นหนึ่ง จะทำให้เกิดเป็นสมาบัติ แต่เชื้อของกิเลสยังไม่ดับเรียกว่า สมถะกรรมฐานในส่วนนี้จะเป็นเพียงเอาหินทับกิเลสไว้ ไม่ได้ถอนรากถอนโคนรากเหง้าของกรรม

การกำหนด
เป็นการอัพเกรด สภาวะธรรมจาก สัญชาตญาณ หรือ สัญญา ให้เป็นวิปัสสนากรรมฐาน ให้เป็นวิปัสสนากุศล
การที่โยคีจะกำหนด สภาวะธรรมได้ ต้องประกอบด้วย
อาตาปี คือเพียรใส่ใจในสภาวะธรรม ในอารมณ์นั้นๆ
สัมปชาโน คือมีความรู้ตัวอยู่ว่า มีสภาวธรรมใดเกิดขึ้นกับจิต
และ สติมา สามารถระลึกได้ว่า สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นคืออะไร ชื่อว่าอะไร แล้วจึง กำหนด (บริกรรม) ไปจนสภาวธรรมนั้นชัดเจน ว่าเกิดอย่างไร เปลี่ยนไปอย่างไร และดับไปอย่างไร

ถ้าโยดีไม่กำหนด การรู้อารมณ์ต่างๆ จะไม่ชัดเจน ไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐาน จะไม่ต่างจากสัตว์ที่ทั้งหลายเช่นแมว หรือ เสือ. ที่รู้ว่าตัวมันเองกำลังเดิน กำลังวิ่ง กำลังกิน กำลังนอนอยู่ การรู้ของสัตว์ทั้งหลายเป็นเพียงสัญชาตญาณ ไม่สามารถยกขึ้นเป็นวิปัสสนาได้
แต่การรู้ของมนุษย์สามารถพัฒนาหรืออัพเกรดได้

อานิสงส์วิปัสสนากรรมฐาน
๑ทำให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความจริง
๒ สามารถดับทุกข์ได้ตามกำลังการปฏิบัติ
๓ เป็นผู้มีปัญญามากทั้งปัจจุบันและภพชาติต่อไป
๔ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
๕ พ้นจากความโศก
๖ พันจากความร่ำไรรำพัน
๗ พ้นจากความคร่ำครวญ
๘. พ้นจากความความเสียใจ
๙ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
๑๐ ตัดกรรมเก่า (อกุศลกรรม)
๑๑ ไม่เพิ่มกรรมใหม่ (อกุศลกรรม)
๑๒ตัดภพตัดชาติ (กำหนด ๑ ครั้งตัด ๗ ชาติ เป็นการอนุมาน ไม่ได้หมายความว่า จะ ๗ ชาติ เป๊ะๆ)
๑๓. เป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคล ตั้งแต่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
๑๔​ แม้ชาติปัจจุบันก็อยู่อย่างมีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติ เพราะรู้วิธีการดับทุกข์

โครงการวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

โครงการวิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ณ.วัดป่าภูริทัตตวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่13-15 สิงหาคม 2561

 

โครงการวิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1
ณ.วัดป่าภูริทัตตวนาราม
ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่13-15 สิงหาคม 2561

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหามหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ พร้อมสมาชิกเพจ บ้านเพชรบำเพ็ญ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพ
: คุณบุษราพร ธนาถาวรฤทธ์

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา บ้านเพชรบำเพ็ญ

คืนวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา บ้านเพชรบำเพ็ญ

อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา รูปนามและชีวิตพร้อม
ไปด้วยการปฎิบัติ ทั้งภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีเสด็จมาเป็นทิพย์พยานในปฎิบัติบูชาของข้าพเจ้าด้วยเถอดนะ
พระเจ้าข้า นิพพานปัจโยโหตุ

ส่งน้ำให้กับหน่วยงานที่รับบริจาคจังหวัด ขอนแก่น พร้อมนำส่งผู้ประสบอุทกภัย ที่ สปป.ลาว พร้อมผ้าจีวรสำหรับพระสงฆ์ 45 ไตร

ขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะ
ส่งน้ำให้กับหน่วยงานที่รับบริจาคจังหวัด ขอนแก่น พร้อมนำส่งผู้ประสบอุทกภัย
ที่ สปป.ลาว พร้อมผ้าจีวรสำหรับพระสงฆ์ 45 ไตร อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

กำหนดการบรรยายธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของแม่ชีทศพร

ขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับตารางกิจกรรม ที่ทางชมรมรักษ์ธรรม จะจัดให้มีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2561 นี้

สรุปกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 กิจกรรมดังนี้

1.จัดให้มีงานบรรยายธรรมโดยคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ณ ห้องประชุมโรงแรม Holiday Inn Express 8244 Orion Ave. Van Nuys, CA, 91406 ในวันที่ 11-12 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ไปจนถึง เวลา 21:00 น. ทั้งสองวัน ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ทุกเวลาภายในช่วงเวลาที่ได้แจ้งไว้ )…

2.จัดให้มีคอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนแทริโอ ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนโดยมีท่านพระอาจารย์สมเกียรติ ฐานุตฺตโร เมตตามาเป็นครูผู้ฝึกอบรมให้ เริ่มพิธีปฐมนิเทศ วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 13:00 น. ณ อุโบสถ / เสร็จสิ้นคอร์สปฏิบัติธรรมในวันที่ 15 สิงหาคม เวลาประมาณ 19:00 น.
( มีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน
ครั้งนี้ครบ 50 ท่านตามจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว )….

3.จัดให้มีพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ขึ้นประดิษฐานภายในองค์ “ พระบรมธาตุ
เจดีย์คีรีศรีปทุม “ เป็นการถาวร และจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคึ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระเจดีย์ให้เสร็จสมบูรณ์ ณ วัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเตฮาชาปิ ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ไปจนถึงเวลา 16:00 น. ( สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานโดยรถส่วนตัว เรามีรถบัสไว้คอยให้บริการ จำนวน 50 ที่นั่ง / ราคาค่าโดยสารท่านละ $25 โดยรถบัสจะมาจอดรับผู้โดยสาร 2 จุด ด้วยกันคือ จุดแรกที่วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนแทริโอ รถจะออกจากวัดเวลา 7:00 น. จุดที่สองที่วัดไทยลอสแองเจลิส รถจะออกจากวัดเวลา 8:00 น. ท่านที่ต้องการจะใช้บริการรถบัสต้องเดินทางมาถึงวัดทั้งสองแห่งก่อนเวลาที่รถจะออกประมาณ 20 นาที…ติดต่อสำรองที่นั่ง และแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ $108 ได้ที่
‭(626) 899-6763‬ , ‭(909) 687-8115‬
‭(626) 689-5200‬….

ชมรมรักษ์ธรรม ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าร่วมในทุกๆกิจกรรม

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับสมาชิกและทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมนี้ด้วยทุกท่านทุกประการนะครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

“ ชมรมรักษ์ธรรม “

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน 10 วัด บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน 10 วัด บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ท่านที่จะร่วมทอดกฐินกองใหญ่ กองละ 4,000 บาท กฐินกองหนุนบุญกองละ 300 บาท ได้ของที่ระลึกเป็นหลวงพ่อทวด รุ่นทานบารมี บ้านเพชรบำเพ็ญรุ่น 2 : 1 องค์ แต่จะเริ่มจัดส่ง วันที่ 3 กันยายน 2561
**ส่วนเจ้าภาพกองใหญ่ รับของที่ระลึกในวันงานวันที่ 27 ตุลาคม 2561 นะคะ**

อ่านต่อ

Long Live The King

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และทีมงานบ้านเพชรบำเพ็ญ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561  ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพ
: คุณบุษราพร ธนาถาวรฤทธ์

อ่านต่อ

พรุ่งนี้ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วันสุดท้ายที่พุทธมณฑลแล้วนะคะ ยังร่วมบุญกันได้อยู่นะคะ

พรุ่งนี้ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วันสุดท้ายที่พุทธมณฑลแล้วนะคะ ยังร่วมบุญกันได้อยู่นะคะ

———————————-
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

ท่านที่ร่วมถวายปัจจัยเพื่อทำอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาจากทิศทั้งสี่ในการปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่พุทธมณฑล ศาลายา ว่าตามนี้นะคะ

อ่านต่อ