วันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564

วันพฤหัสบดีที่7มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

———————–
โทษของความตะหนี่
     เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี ทรงปรารภอานันทเศรษฐี ความว่า ในกรุงสาวัตถี เศรษฐีชื่ออานันทะ มีสมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ 

แต่เป็นคนตระหนี่มาก ได้ฝังทรัพย์ไว้ ๕ แห่ง ไม่ยอมบอกแก่บุตรของตน เมื่อจะตาย มีความหม่นหมองเพราะความตระหนี่ 

ตายแล้วไปเกิดเป็นลูกของหญิงจัณฑาลคนหนึ่ง ซึ่งอยู่อาศัยใกล้ประตูพระนครนั้น เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบว่า อานันทเศรษฐีทำกาละแล้วรับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้เป็นบุตรเข้ามาเข้าเฝ้า ทรงตั้งให้เป็นเศรษฐีแทนพ่อ

     ตระกูลคนจัณฑาลเหล่านั้น รับจ้างทำงานร่วมกัน พอได้ค่าจ้างพอเลี้ยงตัวครอบครัวเป็นวันๆไป เมื่อถือปฏิสนธิของทารกนั้น 

ทำให้ไม่ได้ค่าจ้างทั้งไม่ได้อาหารมาก 
ได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ทรงอยู่ได้เท่านั้น 

จึงประชุมปรึกษากันว่า ในระหว่างพวกเรานี้คงมีหญิงกาลกิณีอยู่เป็นแน่จึงได้แบ่งแยกกันออกไป 

ให้บิดามารดาของเด็กนั้นออกไปที่อื่น ทำให้ได้รับความลำบากอดอยากยากแค้นตลอดเวลาที่ลูกอยู่ในท้อง 

พอคลอดออกมา ทารกนั้นมีมือ เท้า นัยน์ตา หู จมูก ปาก ไม่ตั้งอยู่ในที่ตามปกติ มีอวัยวะวิกล มีรูปร่างน่าเกลียดมาก ดุจปีศาจคลุกฝุ่น ถึงจะเป็นเช่นนั้น พ่อแม่ก็ไม่ยอมละทิ้งบุตรของตน ย่อมมีความเยื่อใยรักใคร่อยู่เสมอ 

นางเลี้ยงลูกมาด้วยความยากลำบาก ถ้าวันไหนพาลูกไปด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลย วันไหนให้ลูกอยู่บ้าน แม่ไปหารับจ้างเอง วันนั้นจึงได้ค่าจ้างมาเลี้ยงลูก

     เมื่อลูกโตขึ้นมาพอสมควรแล้ว จึงกล่าวกับลูกว่า “พ่อแม่มีความลำบากมากพ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้ อาหารและวัตถุทั้งหลาย มีข้าว เป็นต้น ที่เขาจัดไว้เพื่อคนกำพร้าอนาถาและคนเดินทางในเมืองนี้มีอยู่ เจ้าจงไปขอทานเขากินเถิด” 

แล้วปล่อยบุตรนั้นไป เด็กนั้นก็เที่ยวขอทาน เขากินไปตามลำดับเรือน เมื่อไปถึงที่ตนเกิดคราวเป็นอานันทเศรษฐี ระลึกชาติได้จึงเข้าไปสู่เรือนของตน 

ไม่มีใครสังเกตเขาเลย พอถึงซุ้มประตูที่ ๔ พวกบุตรของมูลสิริเศรษฐีเห็นแล้วมีความหวาดกลัวมากจากรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์ถึงกลับร้องไห้ คนทั้งหลายในบ้านนั้นจึงพาขับไล่เด็กนั้นว่า 

เอ็งจงออกไปคนกาลกิณี โบยพลางนำออกไปพลาง แล้วโยนไว้ที่กองหยากเยื่อ

พระศาสดา เสด็จไปบิณฑบาตกับพระอานนทเถระ เมื่อไปถึงที่นั้นจึงทอดพระเนตรดูพระเถระ พระเถระจึงทูลถามแล้วตรัสบอกพฤติการณ์นั้น พระเถระให้เชิญมูลสิริเศรษฐีผู้บุตรมา 

พวกประชาชนก็มา ประชุมกันเป็นการใหญ่ พระศาสดาตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมาแล้ว ตรัสว่า ท่านรู้จักทารกนั้นไหม ? 

มูลสิริเศรษฐีทูลว่า ไม่รู้จักพระเจ้าข้า จึงตรัสบอกว่า ทารกนั้นคืออานันทเศรษฐี ผู้บิดาของท่าน แล้วยังทารกนั้นให้บอกขุมทรัพย์ด้วยพระดำรัสว่า อานันทเศรษฐีท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ ๕ แห่งแก่บุตร 
ของท่าน 

เบื้องแรกมูลสิริเศรษฐียังไม่เชื่อครั้นขุดขุมทรัพย์ได้ถูกต้อง จึงเชื่อและเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าได้ขอถึงพระศาสดาว่าเป็นสรณะ 

พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐีว่า

     “ถึงแม้ว่าคนเราจะมีบุตร มีทรัพย์มากขนาดเป็นเศรษฐี ทรัพย์ก็ดี บุตรก็ดี
หากทำประโยชน์อะไรไม่ได้
ไม่สามารถจะยังสุขอะไรให้เกิดแก่ตนได้ 
ดูตัวอย่างอานันทเศรษฐีเถิดท่านทั้งหลาย”
………………………………………………….
เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาล
ตายแล้วเกิดใหม่เกิดเป็นลูกขอทาน
มีก็เหมือนไม่มีน่าคิดจริงหนอ…
———————————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่6มกราคม2564

วันพุธที่6มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยเทอญ

———————–
มอบน้ำดื่ม 6,000ขวด
จุดคัดกรองโควิด19 
ตามจุดต่างๆใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่5มกราคม2564

วันอังคารที่5มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยบุญด้วยทานเทอญ

“อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุยฺหํ ชิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา   จนฺโท ปณฺณรโส ยถา”

“สิ่งที่ท่านมุ่งมาตรปรารถนา จงพลันสำเร็จความดำริทั้งปวงจงเต็ม เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญและจงเต็มเหมือนแก้วมณีโชติ ฉะนั้น”

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่4มกราคม2564

วันจันทร์ที่4มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างเพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาทุกท่านให้ตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งสิ้นมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่3มกราคม 2564

วันอาทิตย์ที่3มกราคม 2564
ร่วมรดน้ำศพ หลวงปู่ทองสูรย์ โพธ์งาม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ความจริงที่ทุกคนรู้ดี
ไม่ช้าก็เร็วต้องตายทุกคน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่3มกราคม2564

วันอาทิตย์ที่3มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ จำนวน500รูป/คน

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมไถ่ชีวิตวัว9ชีวิต เข้าคอกอภัยทาน
ที่พักสงฆ์อุดมโชคโนนโพน ต.บ้านเนิน
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

กุศลผลบุญใดที่ข้าพเจ้าเพียรสร้าง
เพียรกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย และคุณบิดามารดา

ขออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษ บรรพชนผู้ล่วงลับ
สรรพสัตว์สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
จงมีส่วนในการอุทิศกุศลผลบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่2มกราคม 2564

วันเสาร์ที่2มกราคม 2564
ทำบุญใส่บาตร
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
………………………………………………….
พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่พอใจ
ร่มเย็น เป็นสุข

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทำบุญใหญ่วันขึ้นปีใหม่

ทำบุญใหญ่วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่1มกราคม 2564

เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร
จำนวน900ไตร แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ร่วมสร้างห้องน้ำ 
ร่วมถวายดินถมที่สร้างวัด 
ถวายปัจจัยพระสงฆ์อาพาธ
ถวายค่าภัตตาหารสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ความดีงามในสิ่งที่กระทำไว้ด้วยกายวาจาใจ
จะส่งให้เกิดความดีงามต่อไปในวันหน้า
ทำเช่นไร..ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
ทำทุกวันให้เกิดคุณและมีค่าแต่ตนเองและผู้อื่น
ความดีในใจสร้างวันเวลาให้มีค่าเสมอ
สวัสดีปีใหม่

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สคส ปี ๒๕๖๔

ขอให้ทุกท่าน
ประสบแต่โชคลาภ 
มีสุขภาพแข็งแรง 
ขอให้ความโชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิต 
ขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์ห้อมล้อมรอบกาย 
ขอให้สมหวังสมปรารถนา 
หมดหนี้ มีกินมีใช้ตั้งแต่วันนี้
และตลอดปี2564

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคม 2563

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เนื่องในวันสิ้นปี2563

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ