วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๒ ปัญจมหาวิโลกนะ


ปัญจมหาวิโลกนะ แปลว่า ข้อตรวจสอบที่สำคัญ หรือ การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ ๕ อย่าง หมายถึงสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณา ก่อนที่จะตัดสินพระทัย รับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า มี ๕ อย่างคือ

อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๑

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล

อ่านต่อ