อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ค่าของคน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ค่าของคน

คนที่มีอำนาจเหนือกรรม คือคนที่ควบคุมจิตเจตนาของตนเองได้ ถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัย ต่อสู้กับอารมณ์ใจของตนเอง
จนสามารถลดความโกรธ โลภ หลงให้เบาบางจนดับไม่เหลือเชื้อ มีพื้นฐานจากบุญเก่าที่สะสมมา

อริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐ7ประการ
ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส
ว่ามนุษย์ทั้งหลายควรพึงมีแสวงหาทรัพย์ทั้ง 7 ประการนี้ไว้กับตน

อริยทรัพย์
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ เช่ืออย่างมีเหตุผล เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง พ่อแม่มีคุณจริง ตายแล้วไม่สูญ เชื่อคุณของพระรัตนตรัยว่าดับทุกข์ได้จริง

ศีลคือ ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือความสุขและไม่มีการเบียดเบียนกันในสังคม

ประโยชน์ของศีลในขั้นพื้นฐานคือทำให้กาย วาจา ใจ สงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้ง่ายในการทำสมาธิ

ในระดับของบรรพชิต ศีลจะมีจำนวนมาก เพื่อกำกับให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรสามารถครองตนในสมณภาวะได้อย่างสมบูรณ์ และเอื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในขั้นสูงต่อไปได้

ศีล 5 เป็นศีลขั้นพื้นฐานของศีลทั้งปวง กล่าวคือ ศีลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นศีลของอุบาสก อุบาสิกา สามเณร หรือพระภิกษุ

ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งศีล 5 ข้อนี้ กำหนดเป็นศีลสำหรับผู้ครองเรือนทั่วไปควรรักษา เป็นศีลที่ควรรักษาให้เป็นปกติ
เป็นเครื่องป้องกันความชั่ว

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ไตรลักษณ์

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ไตรลักษณ์

อยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
แต่สร้างกรรมทุกวัน อารมณ์อยู่เหนือสติ
แพ้ความโกรธโลภหลง จิตเป็นทุกข์และดิ้นรน

ผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
จึงมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ไม่ประมาทมีความประพฤติชอบด้วยกาย
วาจาใจ ไม่เป็นทาสอารมณ์อดทนต่อสิ่งที่มากระทบ

เห็นโรคระบาดตามความเป็นจริง
เห็นคนป่วยคนตายด้วยโรคภัยเป็นธรรมดา
ของสิ่งมีชีวิต ไม่อยู่ในฐานะบังคับบัญชา
ให้เป็นอย่างใจต้องการ

กฎของไตรลักษณ์ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
ชัดเจนมากในปัจจุบัน

ไตรลักษณ์
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง
อนิจจลักษณะไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป

อนัตตลักษณะ ลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ ไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป
ไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนา

อนิจจัง-ไม่เที่ยง
ทุกข์ขัง-เป็นทุกข์
อนัตตา-ไม่ใช่ตัวตนทั้ง
ลักษณะทั่วไปของชีวิตเรียกว่าไตรลักษณ์
ผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงว่า
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

แต่ความจริงในชีวิตประจำวัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจและกายทุกขณะ เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้าย เดี๋ยวปวดหลัง เดี๋ยวปวดขา
เดี๋ยวหิว เดี๋ยวอิ่ม
คงอารมณ์เดิมไม่ได้ เรียกว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

อารมณ์ปรุงแต่งเป็นกรรมล้วนๆที่สอดแทรก
ให้จิตดิ้นรน เกิดเป็นความโกรธโลภหลง
ยึดมั่นว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นของตนไม่เสื่อมสลาย

หนึ่งลมหายใจปัญญาผุดขึ้น0.0%
ความโกรธ มีมานะ ถือตัวถือตน อิจฉา
ความโลภ ยึดมั่นถือมั่น ตัวกู
ความหลง ไม่สูญสิ้น ไม่อยากเจ็บปวด
ต้องไม่เจ็บปวด เป็นของกู
อุปาทานในหนึ่งลมหายใจคือกรรมที่ฝังอยู่ในจิตเป็นร้อยชาติแสนชาติ อารมณ์จึงบดบังให้ปัญญาไม่เกิด เพราะกรรม

ต้องลงมือปฎิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานอย่างจริงจัง
เพื่อลบล้างจิตที่เป็นกรรมให้คลายจากความทุกข์
วิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวสติปัฎฐาสี่คือเครื่องมืออย่างเดียว
ในโลกที่ดับทุกข์ได้

กฎของไตรลักษณ์สอนให้มีสติ ไม่ไหลลง
ในความยึดมั่น เห็นตามความเป็นจริง
วันหนึ่งความจริงนี้ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน

เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือสมบัติที่ไม่อยากได้
ไม่อยากตายก็ต้องตาย เพราะมันเป็นกฎของไตรลักษณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : อำนาจกรรม

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

อำนาจกรรม

พบเรื่องแปลกใจ มีคนพูดไม่รู้เรื่องกับ
แม่ชีสองท่านขณะที่ไปเรียนที่ มจร.

หนูอย่าแปลกใจกรรมไม่ส่งผิดคน กรรมส่งผลตรงตัวเสมอ บ้านหนูเป็นยี่ปั้วส่งเหล้า
ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว เงินจากคนกินเหล้า

คนที่มาวุ่นวายก็พูดไม่รู้เรื่องว่าจะอย่างไง
ส่งผลเวลาแสดงความคิดเห็นอะไร
เสียงจะไม่ออกจากลำคอ เหมือนคนเมา
ทำให้ทุกคนไม่เข้าใจเรา

พบใครที่มีอิทธิพลต่อชีวิตนั่นคืออำนาจของกรรมทั้งสิ้นอย่าไปโกรธตอบหรือรำคาญ

อำนาจแห่งบุญทานส่งผลให้ไม่อดอยาก
อานาจแห่งกรรมตีเส้นคู่ขนานในเวลาเดียวกัน
หากอารมณ์อยู่เหนือสติ ปัญญาไม่เกิด จองเวรต่อไปอีก

ผู้เรียนรู้ในพระธรรมส่วนใหญ่นิ่งสงบ พูดน้อย เจริญสติมาก
การพูดบางครั้งมีประโยชน์ แต่บางครั้งไม่พูดมีค่ามากกว่า
ใช้กรรมทุกลมหายใจ

อาชีพไม่ชอบด้วยอบาย
เติบโตจากความมึนเมารับกรรมด้วย60%

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า2020 : ความเชื่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ความเชื่อ

ทำสมาธิแล้วหลุดเข้าไปในดินแดนหนึ่ง
มีรางส่งอาหารเป็นข้าวเป็นแกง ลอยลงมา
เห็นชายแก่ห่มผ้าห่มผืนใหญ่ยืนหิวโหย
มองชามอาหารจึงเข้าไปถามว่า

ลุงนี่ใช่อาหารของลุงหรือเปล่า
ลุงตอบว่าใช่ครับ แต่พอลุงจะจับชามมัน
ก็เลื่อนออก ไม่เคยจับได้

ภาพที่เห็นติดตามาก
ลืมตาถอนสมาธิแล้วอธิฐานว่า
ขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอด
ในอริสัจสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
ขอให้ข้าพเจ้ารู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน
สิ่งใดที่ไม่ใช่พระธรรมขออย่าให้ข้าพเจ้ารู้เลย

นั่งสมาธิถอยหลังไปในอดีตของชายคนนี้ในขณะที่มีชีวิต
เห็นภาพพระสงฆ์สามรูปเดินบิณฑบาตร
ลูกสาวกับเมียกำลังใส่บาตร
ชายคนนี้ด่าพระสงฆ์อย่างเสียหาย
ด่าลูกด่าเมียเรื่องทำบุญในพระพุทธศาสนา

เป็นที่มาว่า ไม่สามารถรับบุญจากการใส่บาตรได้

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020 : กลัว

..วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563..

..อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020..

==10 นาทีชีวิตเปลี่ยน==

++ตอน..กลัว++

ทั่วโลกเกิดโรคระบาดเหมือนในภาพยนต์ ทุกคนต่างแสดงอารมณ์ต่างๆผ่านโรคระบาด เห็นแล้วใจหาย

ความกลัวที่จะติดโรคระบาด
ทำให้ไม่เห็นความมีน้ำใจที่เคยมีต่อกัน คนที่มีอันจะกิน ก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ไม่ต้องทำงานก็มีกิน

คนที่เดือดร้อนที่สุด คือ คนหาเช้ากินค่ำ
ทำงานหาเงินวันต่อวัน จะอยู่อย่างไรหนอ

คนไม่มีตัง สังคมรังเกียจยิ่งกว่าโรคโควิด หันไปทางไหนทุกคนก็ส่ายหน้า

ไม่ต้องโทษใครช่วยกันรักษาศีล 5 สวดมนต์ภาวนา อุทิศให้เชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ช่วยกันสวด บุญมีจริงไม่นานโรคนี้จะค่อยๆหายไป

ไม่เคยทำก็ต้องลองทำ พุทธานุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยยิ่งใหญ่มาก

สวดวันละ 10 นาที สวดทุกวันชีวิตเราจะเปลี่ยนไป

..ไม่มีโรคอะไรร้ายแรง..เท่าความหวาดกลัวในใจ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : ทาน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

ทาน

ต้นไม้ที่ให้ผลและร่มเงา
นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นไม้มีประโยชน์แล้ว
ย่อมได้รับการดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดินยิ่งๆ ขึ้นไปอีกฉันใด

ผู้ที่รู้จักให้ทาน นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีประโยชน์แล้ว ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญช่วยเหลือสนับสนุน จากคนทั้งหลายฉันนั้น

ทาน แปลว่า การให้ หมายถึง การสละสิ่งของของตน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

การให้ทาน เป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติ และเป็นสิ่งที่ขาดเสีย มิได้ในการจรรโลงสันติสุข

พ่อแม่ ถ้าไม่ให้ทาน คือไม่เลี้ยงเรามา เราเองก็ตายเสียตั้งแต่เกิดแล้ว

อ่านต่อ

ทุกชีวิตมีความต้องการเดียวกัน..คือความสุขสบาย

ทุกชีวิตมีความต้องการเดียวกัน..คือความสุขสบาย
เหตุผลที่จะส่งผล..ให้มีความสุข..หรือทุกข์ระทม
ขึ้นอยู่กับผลของกรรมทั้งสิ้น..

กรรมดี..ตั้งแต่พูดดี..คิดดี..ทำดี..ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น..ตลอดจนสิ่งมีชีวิตร่วมโลก..

กรรมดี..จะส่งผลให้สุขภาพจิตดี..เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง..ฟังมากกว่าพูด..ดูสดใสสง่างาม..
มีสัจจะน่าเกรงขาม..อยู่แห่งหนตำบลใดก็สว่าง

กรรมดำ..จะส่งผลให้ยึดมั่นทุกเรื่อง..จิตจดจ่อแต่เรื่อง
ทุจริต..ปั้นน้ำเป็นตัว..ไม่ยินดีในความเจริญของใคร..
พูดมากกว่าทำ..ดูไม่น่าไว้ใจ..หลบซ่อนความจริงใจ..
อยู่แห่งหนตำบลใดก็มืดดำ เห็นแก่ตัว

ในโลกนี้..ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี..แต่ด้วยรากของ
กรรมไม่ดี..ที่พ่อแม่ปู่ยาตายายทำไว้..ก็ต้องมาชดใช้..
ในรูปแบบของวัฎจักร..วนตายวนเกิด..เป็นลูกเป็นหลาน..มีนิสัยสายเลือดเหมือนกันทุกอย่าง…จะกี่สังขาร..ก็จิตดวงเดิม

วิธีเดียวที่สามารถหยุดวัฎจักรมนุษย์..ทุกชาติทุกภาษาได้..คือ..การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนว
สติปัฎฐานสี่เท่านั้น..

ผู้มีปัญญาย่อมหาที่สงัด..สร้างความสงบให้ชีวิต..
เพื่อหลุดพ้นจาก..อ้อมกอดวัฎฎะสงสาร..
บุคคลทั้งหลาย..ไม่ควรประณามความชั่วของผู้อื่น..
เมื่อชีวิตยังมีลมหายใจอยู่..อาจตกเป็นเหยื่อของความชั่วได้เสมอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ.

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : โรคโควิด

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020

10นาทีชีวิตเปลี่ยน

โรคโควิด

ตั้งสติดีๆ ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาทาง ลมหายใจ
โรคระบาดโควิดน่ากลัว
โรคเครียดหวาดระแวงน่ากลัวกว่า
รักษาสุขภาพกาย รักษาสุขภาพใจ
อย่าขาดสติ ไม่รู้จะถึงคิวใครก่อน

อ่านต่อ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกนี้

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกนี้
และเป็นกำลังใจให้ตนเองผ่านพ้นไปด้วยกัน
บุญรักษา บุญรักษา บุญรักษา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

10 ความน่าเสียดายสำหรับผู้ไม่ฝึกวิปัสสนา

10 ความน่าเสียดายสำหรับผู้ไม่ฝึกวิปัสสนา

  1. ผู้ไม่เคยฝึกวิปัสสนา จะไม่มีวันเห็นชีวิตตามความเป็นจริง เพราะระบบชีวิตตามความเป็นจริง หรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า ขันธ์ห้า ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งส่วนประกอบของชีวิตทั้งห้าส่วนนี้ ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่าน การฟัง และไม่สามารถคิดนึกเอาเองได้ จำเป็นต้องฝึกสติโดยผ่านกระบวนการวิปัสสนาซึ่ง

เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นขึ้น เพื่อให้มนุษย์ได้มีโอกาสรู้ความจริง เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง

  1. ผู้ไม่เคยฝึกวิปัสสนา จะมีจิตที่เหมาะสมกับการเติบโตของความทุกข์เป็นปกติ คือไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆ

แม้ปล่อยวางได้แล้ว แต่ความคิดปรุงแต่งก็จะวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆ ชั่วชีวิต

ขอให้สังเกตชีวิตของตนเองอย่างเป็นกลาง ว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขจริงหรือไม่ ในแต่ละวัน มีความขุ่นมัวหรือความเบิกบานใจมากกว่ากัน มีความฟุ้งซ่านหรือสงบนิ่งมากกว่ากัน

สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่สติอ่อนกำลัง ไม่เท่าทันความคิด นี่คือธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝน ไม่น่าแปลกใจเลย

ที่คนส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญกับความทุกข์อันเกิดจากความคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลา

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : อุปาทาน

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

อุปาทาน

อุปาทานคือยึดความคิดนั้นไว้ อย่างมั่นคง ถือความคิดนั้นไว้อย่างมั่นคง

ความยึดมั่นถือมั่น ในที่นี้หมายถึง จิตเข้าไปยึดถือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ด้วยอำนาจของความชอบและชัง
ความชอบชังที่อยู่ในสิ่งนั้น เป็นพลังดึงดูด ไม่ให้จิตหลุดออกมาได้ง่ายๆ

ดูลึกๆ สิ่งที่จิตเข้าไปผูกพันเกาะเกี่ยว หน่วงเหนี่ยวยึดติดนั้น ต้องมีความชอบชังในปริมาณที่เข้มข้น มาก ยิ่งความชอบชังในเรื่องนั้นๆ

มีมากเท่าไร ความยึดมั่นถือมั่นจะมีมากเท่านั้น

สังเกตง่ายๆ เวลาชอบใครมากเป็นพิเศษ ก็มักจะคิดถึงคนนั้นๆครั้งแล้วครั้งเล่า เวลาทำอะไรที่ไหน ความคิดนั้นก็ ตามไปทุกหนทุกแห่ง

จนทนไม่ไหวต้องไปอยู่ใกล้ๆหรือ หาวิธีการนำคนนั้นมาอยู่ใกล้ๆ

คิดซ้ำๆว่าชีวิตดีขึ้นเพราะคนนี้ ชีวิตตกต่ำเพราะคนนี้ ความคิดจะจมอยู่กับอุปาทาน
หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020 : โชคดี

อ่านหนังสือวันละหน้าปี2020
10นาทีชีวิตเปลี่ยน

โชคดี

ความโชคดีไม่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวย
แต่หมายความว่าครอบครัวเราไม่มีใครเป็นบ้า ไม่มีใครติดเหล้าติดยา ติดการพนันถือว่าโชคดี

ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บทั่วโลก ทำให้เห็นว่า
คนกลุ่มหนึ่งเสียสละทิ้งบ้านทิ้งครอบครัว
เพื่อรักษาโรคร้ายแรงด้วยจรรยาบรรณ
ของความเป็นหมอเป็นแพทย์

หลายคนด่าทอคนที่ติดเชื้อ
เกลียดชังแบ่งแยกสถานการณ์ดูแย่ลงไปอีก
อีกหลายคนออกมาบอกมีทางแก้ไข
ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว มียารักษาแล้ว

อีกหลายคนสบโอกาสค้าขายอุปกรณ์ป้องกัน
การแผ่เชื้อของโรคด้วยความโลภและเห็นแก่ตัว

ขณะเดียวกันก็มีคนบริจาคเงิน
เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันเพื่อแจกให้หมอและพยาบาล

โชคดีที่เห็นทั้งสองด้านในเรื่องราวเดียวกัน
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยกัน รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อย่าปรุงแต่ง

บางคนล่มสลายอาชีพการงานเพราะคำพูด
กำลังเจริญรุ่งเรืองและไม่เคยคิดว่าสิ่งที่มีจะหมดไป

เห็นคนอื่นล้มเป็นหนี้เป็นสิน
ก็พูดคุยกันสนุกปากว่า กูว่าแล้วอีกไม่นานก็ถูกยึด
กูว่าแล้วมันเป็นหนี้

อยากบอกทุกคนว่า คำพูดเหล่านี้คือกรรมสำเร็จรูปที่คนพูดต้องรับผิดชอบ เวลาจะนานเท่าไหร่กรรมก็จะส่งผลให้คนพูด
ขัดสนเรื่องเงินทอง

เคยค้าขายร่ำรวย ก็จะขายอะไรไม่ได้เลย และเป็นหนี้เป็นสินอย่างที่พูดทุกอย่าง

ไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้าม
…………………………………………….

อ่านต่อ