วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพ
: คุณบุษราพร ธนาถาวรฤทธ์

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

ท่านที่ร่วมถวายปัจจัยเพื่อทำอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาจากทิศทั้งสี่ในการปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่พุทธมณฑล ศาลายา ว่าตามนี้นะคะ

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพ
: คุณบุษราพร ธนาถาวรฤทธ์

อ่านต่อ

ถวายเครื่องขยายเสียงโครงการวิปัสสนากรรมฐานดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

ถวายเครื่องขยายเสียงโครงการวิปัสสนากรรมฐานดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย..

ตั้งนะโม 3 จบ
อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฎิบัติ ให้ทานรักษาศีลทั้งภายในและภายนอก ของบูชาแด่พระโพธิญาณ

พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานนะปัจโยโหตุ

..ความเจริญใด..ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน..ของพระสงฆ์ที่เพ่งเพียรกำหนดสติปัฎฐานสี่ ..ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย..มีส่วนในความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พระธาตุพระองคุลีมาลและพระธาตุพระอรหันต์สาวก บ้านเพชรบำเพ็ญขอน้อมนำถวายบรรจุวัดพระธาตุบัวหลวงไทย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระธาตุพระองคุลีมาลและพระธาตุพระอรหันต์สาวก
บ้านเพชรบำเพ็ญขอน้อมนำถวายบรรจุวัดพระธาตุบัวหลวงไทย
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกมวลมนุษย์ชาติ ทุกชาติทุกภาษา

ทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้วจากสัมมาอาชีพขอถวายสร้างพระบรมธาตุเจดีย์คีรีศรีปทุม เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลานบริวารมิตรที่เกื้อกูล บรรพบุรุษเชื้อสาย เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ

ด้วยกุศลศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตน์ตรัย จงส่งผล
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
เข้าสู่กระแสธรรมจนถึง มรรคผล นิพพานเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ