วันอังคารที่3มีนาคม 2563

วันอังคารที่3มีนาคม 2563

ทำบุญอุทิศบิดามารดาผู้ล่วงลับ ณ.วัดศรีมงคล อ.คลีกลิ้ง
จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่2มีนาคม2563

วันจันทร์ที่2มีนาคม2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกคลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา10วัน
เพื่อเตรียมจาริกธุดงธ์ถวายเป็นพุทธบูชาและประกาศพระศาสนา สี่สังเวชนีย์สถาน ประเทศอินเดีย

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมกำลังกาย กำลังใจ
กำลังทรัพย์

กุศลผลบุญนี้จงส่งผลให้ท่านทั้งหลายสมความปรารถนาทุกประการ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บุญเดือนมีนาคม 2563

บุญเดือนมีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่1มีนาคม2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกคลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่มอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดธาตุพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น 4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง 4,800ขวด

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ได้เป็นกำลังของเนื้อนาบุญ ในการศึกษาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.สวนป่ากตัญญุตาราม บ้านโคกสว่าง
ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด..
เตรียมเดินจาริกธุดงค์ในสี่สังเวชนีย์สถาน ประเทศอินเดีย
…………………………………………………..
การก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าว
เพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัย
ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่า
ผู้ใดได้ลงมือกระทำ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่และอุบาสกอุบาสิกา
ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีคลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ


รักษาศีล ให้ทาน เจริญภาวนา
ควรทำให้มีในตน..อย่างสม่ำเสมอ
มีสติ..รักษาอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจ

โลกใบนี้กำลังเผชิญไฟรอบด้าน

วันต่อวันที่ยังมีลมหายใจ..อย่าปรุ่งแต่ง
ช่วยกันแผ่เมตตาให้เพื่อนร่วมโลกและตนเอง
ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา
สรรพสัตว์และมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้พ้นภัยด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อีกหนึ่งวันค่ะถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ


มีศรัทธามีเป้าหมาย
นับถอยหลังการมีชีวิต..อย่างมีสติ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่25กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่25กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่อยู่ปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญใหญ่
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านสุขภาพ
แข็งแรง เจริญในหน้าที่การงานสมความปรารถนาทุกประการ
เทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ