ขอเรียนเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น.

..ขอเรียนเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น.

ขอเรียนเชิญ..และฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วยนะคะ

บ้านเพชรบำเพ็ญ : 093-695-6364

เทศน์สอนนาค..คืนวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

…เทศน์สอนนาค..คืนวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561..

..บวชพระ 10 รูป วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 วัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เวลาบ่ายโมง..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพ
: คุณบุษราพร ธนาถาวรฤทธ์

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

ท่านที่ร่วมถวายปัจจัยเพื่อทำอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่มาจากทิศทั้งสี่ในการปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่พุทธมณฑล ศาลายา ว่าตามนี้นะคะ

อ่านต่อ

อดีตชาติของพระมหากัสสปะ ท่านเคยถวายผ้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า แต่ภรรยาเอาโคลนใส่บาตร

อดีตชาติของพระมหากัสสปะ
ท่านเคยถวายผ้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า แต่ภรรยาเอาโคลนใส่บาตร

ช่วงกลางระหว่างพระพุทธเจ้าโกนาคมนะกับพระพุทธเจ้ากัสสปะ (กาลที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า เป็นกาลที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้า) พระเถระนี้เป็นกุฎุมพี อยู่อาศัยในกรุงพาราณสี เจริญวัยแล้วแต่งงานมีเหย้าเรือน

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ขออนุโมทนากับพระ , ผู้ปฏิบัติธรรม และคณะพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพ
: คุณบุษราพร ธนาถาวรฤทธ์

อ่านต่อ

ถวายเครื่องขยายเสียงโครงการวิปัสสนากรรมฐานดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

ถวายเครื่องขยายเสียงโครงการวิปัสสนากรรมฐานดินแดนพุทธภูมิ ณ วัดสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย..

ตั้งนะโม 3 จบ
อุกาสะ อุกาสะ ด้วยการประพฤติปฎิบัติ ให้ทานรักษาศีลทั้งภายในและภายนอก ของบูชาแด่พระโพธิญาณ

พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานนะปัจโยโหตุ

..ความเจริญใด..ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน..ของพระสงฆ์ที่เพ่งเพียรกำหนดสติปัฎฐานสี่ ..ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย..มีส่วนในความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..
..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พระธาตุพระองคุลีมาลและพระธาตุพระอรหันต์สาวก บ้านเพชรบำเพ็ญขอน้อมนำถวายบรรจุวัดพระธาตุบัวหลวงไทย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

 

พระธาตุพระองคุลีมาลและพระธาตุพระอรหันต์สาวก
บ้านเพชรบำเพ็ญขอน้อมนำถวายบรรจุวัดพระธาตุบัวหลวงไทย
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561 รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา

เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกมวลมนุษย์ชาติ ทุกชาติทุกภาษา

ทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้วจากสัมมาอาชีพขอถวายสร้างพระบรมธาตุเจดีย์คีรีศรีปทุม เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลานบริวารมิตรที่เกื้อกูล บรรพบุรุษเชื้อสาย เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ

ด้วยกุศลศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตน์ตรัย จงส่งผล
ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
เข้าสู่กระแสธรรมจนถึง มรรคผล นิพพานเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

..สร้างวิหารลานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นสรณะที่พึ่งในต่างแดน เปรียบเสมือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนต่างชาติต่างภาษาได้รู้จักศาสนาพุทธ มีอานิสงค์มาก..

..สร้างวิหารลานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นสรณะที่พึ่งในต่างแดน เปรียบเสมือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนต่างชาติต่างภาษาได้รู้จักศาสนาพุทธ มีอานิสงค์มาก..

..ท่านใดจะร่วมสร้างบุญพระธาตุเจดีย์ ขอเชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธาที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 63-211-431-8 ชื่อบัญชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67

เมื่อโอนแล้ว รบกวนแจ้งชื่อนามสกุลและสลิปการโอนที่ กดที่ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40baanphetbumpen หรือ ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่ @) เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายชื่อผู้ร่วมบุญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..
บ้านเพชรบำเพ็ญ : 093-695-6364

อ่านต่อ