วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๓ ปัญจมหาวิโลกนะ (ต่อ)


๔. ตระกูล ทรงเลือกตระกูลกษัตริย์ เพราะในขณะนั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐกว่า พราหมณ์ แพศย์ (พ่อค้า) ศูทร (กรรมกร) ต้องเป็นตระกูลที่บริสุทธิ์ ๗ ชั่วโคตร ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ยากที่จะมีคนเคารพนับถือ

อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๒ ปัญจมหาวิโลกนะ


ปัญจมหาวิโลกนะ แปลว่า ข้อตรวจสอบที่สำคัญ หรือ การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ ๕ อย่าง หมายถึงสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณา ก่อนที่จะตัดสินพระทัย รับอาราธนาของเทพยดาทั้งหลาย ว่าจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า มี ๕ อย่างคือ

อ่านต่อ

วันวิสาขบูชา ตอนที่ ๑

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล

อ่านต่อ

วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา

วันขึ้น15ค่ำเดือน7 วันวิสาขบูชา วันแห่งความสำเร็จในพระพุทธศาสนา
รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ ดับไม่เหลือเชื้อเข้าสู่พระนิพพาน

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ