อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 41—ไตรลักษณ์—

—ไตรลักษณ์—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 41

ความไม่เที่ยงของชีวิต..อนิจจัง..ทุกขัง..อนัตตา

..ไม่สามารถบังคับบัญชาได้..เพราะความยึดมั่นในขันธ์ห้า..จึงทำให้ยึดถือครอบครอง..ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของ..ของเรา

ว่าโดยย่อ..อุปทานขันธ์ห้า..เป็นทุกข์เพราะความยืดมั่นถือมั่น..

 

ความยึดถือ..ผูกพันธ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์..เข้าไปหึงหวง..ยึดยือครอบครอง..ว่าเป็นของเรา

ตั้งแต่ลืมตาดูโลก..จนถึงวันนี้ความไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลา..ลมหายใจ..ที่ยังความไม่เที่ยงให้เกิดขึ้นกับ
ขันธ์ห้าอย่างต่อเนื่อง

..ไตรลักษณ์อยู่กับเราทุกวัน เราต้องอาศัยไตรลักษณ์เราถึงจะดำเนินชีวิตได้..

ไม่มีหลักไตรลักษณ์ทุกอย่างจะเป็นอัตตา..ร่างกายคงเหมือนหินขยับเขยื่อนไม่ได้

..อุปมา..เหมือนเคี้ยวก้อนกรวด..เพราะข้าวสารไม่เปลี่ยนแปลงเป็นข้าวสุก

คนไม่ลงมือปฎิบัติย่อมเห็นแต่เรื่องไกลตัว..ไม่เห็นกาย..เห็นจิตตนเอง..

>>เฝ้าดูแต่ความผิดนั่นใช่..นี่ไม่ใช่..คนที่ยังถกเถียงถูกผิดเรื่องธรรมะ..คือ..คนที่ยังไม่เข้าใจการปฎิบัติธรรม<<

>>เพราะคนปฎิบัติธรรมจะไม่เอาชนะสิ่งภายนอก..จะเฝ้าดูกายกับจิตของตนเท่านั้น<<

..ทุกขณะจะมีสติ..อยู่กับการเกิดดับ..

..เมื่อเกิดปัญหา..คนที่ผ่านการปฎิบัติจะใช้ปัญญาไตร่ตรอง..ไม่ยึดไว้ในใจเพราะทุกสิ่งอย่างไม่สามารถเป็นในอย่างที่เราให้เป็นได้..

..ความไม่เที่ยงล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป..
..มีลาภเสื่อมลาภ..มียศเสื่อมยศ..ต้องปล่อยทุกอย่าง..เมื่อถึงเวลา.ไม่มีอะไรยั่งยืน..ยึดมั่นมาก..ก็ทุกข์มาก..

..พระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ 4 ..
..ทุกข์..สมุทัย..นิโรธ..มรรค..

 

ในอริยสัจมีสติปัฎฐานสี่..
กาย..เวทนา..จิต..ธรรม..ว่าด้วยเรื่องกายกับจิต..รูปกับนาม..และขันธ์ห้า

..ปัจฉิมโอวาสของพระพุทธองค์..
ความไม่ประมาท..คือ..การมีชีวิตอย่างมีสติ

..ความประมาท..เป็นหนทางแห่งความตาย..

..เว้นจากอกุศลทั้งปวง..ทำกุศลให้ถึงพร้อม..ทำจิตให้ผ่องใส..

..อนิจจัง..คือ..การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..
..ทุกขัง..ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
..อนัตตา..บังคับบัญชาไม่ได้

การปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เห็นการเกิดดับของไตรลักษณ์..คือ..วิปัสสนา
กรรมฐาน..

..เมื่อใดที่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์..
..ก็ยังไม่เข้าถึงวิปัสสนากรรมฐาน..

..วิปัสสนากรรมฐาน..คือ..การงานของกายกับจิต..โยคีผู้ปฎิบัติต้องพิจารณาจนกว่าจะเห็นการเกิดดับ

..อย่าเชื่อทุกอย่างจนกว่าจะลงมือปฎิบัติเอง..

ขอเชิญเข้าร่วมปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่..
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

..ไม่เสียค่าใช้จ่าย..ตั้งแต่วันนี้จนวันออกพรรษา(13 ตุลาคม 2562)

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..