วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
——————————
ร่วมงานพิธีบรวงสรวงเททองหล่อพระเจ้าอโศกมหาราช
ผู้ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา
ณ.วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี

ถวายปัจจัย220,000บาทร่วมทอดกฐินในจังหวัดศรีสะเกษ จ.กาฬสิน จ.อุบลราชธานี จ.สกลนคร จำนวน 7 วัด
1.วัดไตรสิกขา(พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ)
2.วัดบ้านดอนแดง(พระอาจารย์สายัญ )
3.วัดป่าภูปอ(พระอาจารย์ยาวมหาทาน)
4.วัดบ้านโนน(พระอาจารย์ศักรินทร์)
5.วัดใหม่โนนเหมือดแอ(พระครูชูชาติ)
6.วัดหนองเหล็กใหญ่(ท่านพระครูวาปี)
7.สวนป่าโมงเจริญโพธิธรรม(พระอาจารย์มหามร)

ทอดกฐิน100วัดถวายปัจจัยทอดแล้วจำนวน15วัด

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ