วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
จำนวน75รูป ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด รวมถวายจำนวน550รูป

ถวาภัตตาหารพระสงฆ์สอบสนามหลวง
ณ.วัดทุ่งสว่าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
จำนวน250รูป

วันนี้ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร
จำนวน875รูป
ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายภัตตาหาร
แต่ละวันมีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่

ที่ร่วมบุญในทุกๆวัน

ข้าพเจ้าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่
พระธุงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้ง
สี่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย
บุญใดกุศลใดที่พระสงฆ์จาริกธุดงค์จนเกิดคุณวิเศษ ขอคุณวิเศษนั้นจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในการดำรงค์ชีวิตอย่างมีสติปัญญาด้วยเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ