วันศุกร์ที่2กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่2กรกฎาคม 2564

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ณ อุยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานพระสงฆ์วัดดงก้าวกัลยาราม
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายสังฆทานพระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายสังฆทานพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมวัดป่านาดี อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชี
และสร้างบุญตามเหตุตามปัจจัยในพระพุทธศาสนาทุกวัน

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยให้
ที่ทุกท่านที่ร่วมบุญจงเป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ ทุกประการ

ข้าพเจ้าทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยสร้างบุญกุศลอุทิศนำส่งให้ท่านตามหน้าที่ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
อย่าได้มีเวร อย่าได้เป็นกรรมต่อข้าพเจ้าในการทำหน้าที่

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..