วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
————————-
ร่วมทำบุญเปิดร้านใหม่ ล้านบี บี ชุมชนคลองสี่วาพาสวัสดิ์
ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ถวายปัจจัย100,000บาท
ร่วมทอดกฐินติดตั้งโคมไฟฟ้ารอบศาลาบันลือธรรม
ณ.วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง)
บ้านจำปา โนนสะอาด ต.หนองนาคำ
อ.เมือง จ.อุดรธานี (กฐินวัดที่4)

ถวายปัจจัย100,000บาท
ร่วมทอดกฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
ณ.วัดบ้านเขือง ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
(กฐินวัดที่5)

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมทอดกฐิน
สร้างศาลาเชียงทอง ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ(กฐินวัดที่6)

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมทอดกฐิน
สร้างพระอุโบสถ ณ.วัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
(กฐินวัดที่7)

ถวายปัจจัย100,000บาทร่วมทอดกฐินสร้างโรงครัว
ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพธิ์ทะเล อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
(กฐินวัดที่8)

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ