วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

..วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
: ถวายทุนการศึกษาพระนิสิตปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รุ่นที่ 15 เทอมที่ 2 จำนวน 2 รูป รวมเป็นเงิน 72,300 บาท

: ถวายน้ำดื่ม 9,600 ขวด ณ วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอศาลายา จังหวัดครปฐม

: ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าที่อินเดีย 9 วัด จำนวน 18,000 บาท

..ปัจจัยในการสร้างบุญ..เป็นปัจจัยของแม่ชีส่วนหนึ่ง..และของท่านที่ร่วมโอนมาส่วนหนึ่ง..ท่านสามารถตรวจน้ำได้ทุกวัน..

..บุญใด..ที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา..ขอบุญนั้น..จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เจริญด้วย..อายุ..วรรณะ..สุขะ..พละ..ปฎิพาน..ธนสารสมบัติ..ธนสารสมบัติเทอญ..

..การดูแลพระนิสิต..สาขาวิปัสสนาภาวนา..แม่ชีดูแลตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 15 เป็นเวลา 15 ปี..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..