วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565

: ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรในทิศทั้งสี่
: ถวายน้ำดื่ม เข้ากองกฐิน วัดศรีบุญเรือง ลำปาง
: ถวายน้ำดื่ม ณ ธรรมโมลี นครราชสีมา
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพ
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดดอนตะโหนด สิงห์บุรี
: ถวายน้ำดื่ม ณ วัดอุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ

: มอบอาหาร และน้ำดื่มเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม จังหวัดศรีสะเกษ

..สมาทานศีล 5..

..ตั้งนะโม 3 จบ..

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ

==========================

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ