วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
————————-
ถวายปัจจัย 100,000 บาท
ร่วมบุญทอดกฐินวัดที่ 1
ณ.วัดไทยธรรมศาลา ประเทศอินเดีย
ถวายปัจจัย20,000 บาท
ร่วมบุญทอดกฐินวัดที่ 2
วัดมะเกลือ กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่มร่วมบุญงานกฐิน
วัดทุ่งจับญวน 4,800 ขวด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วัดหนองขาม 4,800 ขวด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 4,800 ขวด อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สถานปฏิบัติธรรมธรรมโมลี 4,800 ขวด ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัดดอนตะโหนด 4,800 ขวด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ถวายข้าวสารอาหารแห้ง จากวันตักบาตรเทโวบ้านเพชรบำเพ็ญ
แก่สามเณร ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรโครงการ
ฝึกอบรมการทรงจำ ภิกขุปาฏิโมกข์
ถวายภัตตาหารแก่สามเณร”
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดอุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
———————————–
ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
ขอให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุ
มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมด้วยเทอญ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ