วันนี้ 2 มิถุนายน 2561 ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ฯ

วันนี้ 2 มิถุนายน 2561

ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอกราบเรียนเชิญพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปรารถนาปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ จนตลอดพรรษา (ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561) เพื่อคัดเลือกปฏิบัติธรรมที่สำนักใหญ่ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน สหภาพเมียนมาร์ สอบคัดเลือกเป็นวิปัสสนาจารย์ สอนธรรมนำปฏิบัติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้..เป็นต้นไป

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรม ได้ตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ ขั้นต่ำ 2-3 วันนะคะ ขอเรียนเชิญนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ

สามารถติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทร 093-695-6364 คุณน้ำประชาสัมพันธ์บ้านเพชรบำเพ็ญ

ร่วมบุญค่าภัตตาหารพระและผู้ปฏิบัติธรรม ได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกร 633-211-431-8 ชื่อบัญชี นางทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67 โดยร่วมบุญ 300 บาท ได้รับของที่ระลึกจากคุณแม่ 1 ชิ้นคะ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กดที่ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40baanphetbumpen หรือ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

———————————-

รายชื่อเจ้าภาพอาหาร

พระครูภาวนาสิงหเขต
ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนานันท์
นายณัฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี
นายจอมพงษ์ โตมงคล
นายพีระ นางรมณีย์ นุตกุล
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
นางทัศนีย์ จรัสกุลางกูล
นายฉัตรชัย นิลคงศักดิ์
นางปรัชญา นางเสาวภา ศรีศิลปกิจ
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์ และครอบครัว
นางสาวทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุลย
คุณศุทธิรัตน์ นิลคงศักดิ์
คุณธวัชชัย คุณภาวิณี พรกิตติยาและครอบครัว
นางสาวปุญนุช อู๋โภคัย
นางปัณณสรณ์ ตีรวัฒน์ธนโชติและครอบครัว
นายไพฑูรย์ นางอรวรรณ พรรณงาม ดาฉาว
นางชุติญาณมณีรัตนา สุวรรณชลากร
นายชยพล สุวรรณชลากร
นางสาวธวรรภัชญ์ ธนะสารนันท์ศิริ
นางสาวสุพรรณี แสงสะคู
นางสาวกัญนัท ภัตธินัญมลา
นายอนันต์ นางสมใจ นายตวงยศ สุภีกิตย์
นายจงจินต์ พละระวีพงศ์
นางสาวนงนุช นางสาวอมรรัตน์
นางสาวนงค์ลักษณ์
นางสินีนิษฐ ควรคิด
นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์
นางสาวกัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล
นางบุญศรี มาศวัฒนกิจ
นางสาวนันท์พัชร์ ศิระสาระโรจน์
คุณเปรมใจ รังสิยวงศ์
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
คุณปัญญาพร ชูนิรันดร
คุณอนันต์ สุภีกิตย์
คุณสมใจ สุภีกิตย์
คุณตวงยศ สุภีกิตย์
พระครูภาวนาสิงหเขต

คุณอุษณีย์ เมธีธรรมลักษณ์
คุณภุมเรศ ขันทอง และครอบครัว
คุณธีรนุช กิจพูนวงศ์
คุณณัฐวีร์ กิตติวีระวิจิตร
คุณจินตนา ภู่ทอง
คุณนิพัชญน์ ภู่ทอง
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณศันสนีย์ สุทธาเวศ
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณณัฐคมม์ เจริญธรรมวัฒน์
คุณสุพรรณลักษณ์ พจน์ประสาท
คุณจตุพร ทองปลาด
คุณบุญถม ขันอาษา
คุณสายทอง แสงกล้า
คุณวิทย์ จงวัฒนาบุญ
คุณธนพล ธนารุ่งโรจน์
คุณอัมภาวรรณ สิทธิกรวนิช
คุณวิชัย ธนารุ่งโรจน์
คุณมาโนช ธนารุ่งโรจน์
คุณจินตนา ธนารุ่งโรจน์
คุณทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์
คุณถนิต ธนารุ่งโรจน์
คุณกัญญ์ชนรัตน์ ศิวรัศมิ์
คุณชลกร ชื่นศิวา THORSTENSEN
คุณนิศารัตน์ ชัยชนะโชติวีรกุล
คุณอภิญญา โตวารี
คุณวัชรี เทศทอง
คุณอัคราวุฒิ สคนธ์
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณนวพรรษ สัจจา
พระกิติศักดิ์ ภทฺรเกสโร
คุณจารุวรรณ รักบุญ
คุณนพดล ยงเพ็ชร
คุณเยาวเรศ วงษ์โสภา
คุณปวริศา สุรมนสิการ
คุณกรชัย หาญทรงกรณ์

คุณศิริพร ไชยวัน
คุณณพัชญ์ปภา ตันติศยานันท์
คุณณิชพัณณ์ วรรณวชิรศิลป์
คุณรัสมิ์ณาสกุล หมื่นศรี
คุณภาวิณี​ สองนา​
คุณเฉิดเฉลา จุนถาวร
คุณชนิกานต์ ธนากรพรสวัสดิ์
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณชวัลพัชร์ ภูริโรจนโยธิน
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณปนัดดา จักรแก้ว
คุณอนุรัตน์ จักรแก้ว
พ่อทองคำ-แม่จำเนียร โพรามาต
พ่อประสิทธิ์-แม่วิไล พรหมหาราช
นายสิรภพ-นางนัทธมน-ด.ช.กิตติภพ พรหมหาราช
นายสิทธิเดช โพรามาต
คุณกฤตธรา นาคีสถิตย์
คุณภัณฑิลา รุ่งขวัญศิริโรจน์
คุณโสฐิมาพรรณ ลิ้มพุทธานุภาพ
คุณมยุรี กันไชย และครอบครัว
คุณธนกฤต โลหะยรรยงกุล
คุณฉัฏฐาทิพ เพียรรุ่งโรจน์
คุณจิติมา อรกานต์ภาวนิยา
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
นายวิรพล เปรมสัจจา
ด.ช.ธรรมบุตร เปรมสัจจา
และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พหรมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณภุมเรศ ขันทอง
คุณญาณิศา ผลกาจ
ครอบครัวคุณสุกิจ คุณสมัย ทองแพง
ครอบครัวคุณอำนวย อภิชัยกุล
คุณสมบูรณ์ ยุทธเสรี
คุณนภัสสรณ์ อมรพรวิจิตร์
คุณธนัชพร วงแก้ว
คุณธนบรรณ สุรกิจจานุฤทธิ์
คุณวนิดา ใจมั่น
คุณกันยา ใจมั่น
คุณนิภา ใจมั่น
คุณนิตยา ใจมั่น
คุณณัชชา ใจมั่น
คุณศิรชัช ใจมั่น
คุณศิริลักษณ์ สุขเจริญ

คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณวิลาวัณย์ ไชยเสวี
คุณรังสิมา ลิ้มทองคำ
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณสุชาดา ชัชวาล
คุณจันธิรา พระสุวรรณ์
คุณมลิวัลย์ สุริยะ
คุณธันยาภร สุขอนันตธรรม
คุณนฤเดช แสงเอี่ยม
คุณฌานชาติ แสงเอี่ยม
คุณสุชาติ ยิ้มปราโมทย์
คุณทัศนีย์ โรจนหัสดินทร์
คุณสุภา กิ่งเงิน
คุณตรีรัตน์ มีทอง และครอบครัว
คุณลภัสรดา อภัยนนทกิจ.
คุณปิยะพร ศรีประเวช
คุณนุชจรีย์ ไกรชนะ
คุณกนกพร ฉัยยา
คุณณิชานันท์ สมัครไทย
คุณสุชาสินันท์ แก้วแสนสุข
คุณสุทธภา ผิวมั่นกิจ
คุณจุฑารัตน์ เลขวัฒนะโรตน์
คุณวิไลวรรณ ภู่ทอง
คุณจรวยพร มุกดาสกุลภิบาล

คุณฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
คุณสุพรรณี คงถนอมพรรณ
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณรัตนพร โมงขุนทด
อุทิศให้ ร.ต.เลื่อน โมงขุนทด
คุณภุมเรศ ขันทอง และครอบครัว
คุณกนกลักษณ์ วสีธรรมรักษ์
คุณณีรนุช บุตรเจริญ
คุณแววดาว เที่ยงเพิ่ม
คุณยุพิน เที่ยงเพิ่ม
คุณดวงใจ ลั่นทมเหลือง
คุณปัณณภัสร์ ฐิติพงศ์สนิท
คุณวิรัลริสา ปานมงคล
คุณหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ
คุณวรลักษณ์ ภูผา
คุณบุญทรัพย์ ทับเล็ก
คุณวิชาญ งามพลกลัง
คุณรัชวงค์ เสมากูล
คุณแม่มาลี นิยมวานิช
คุณพัชราวดี นิยมวานิช
คุณชัชนันท์ นิยมวานิช
คุณสถาพร จั่นมณี
คุณชวันรัตน คุณฐิตาภัสร์ คุณชาลิณีย์ ปิยะสาครสิทธิ์
คุณสุธี คุณณปภัช บูรณานุสรณ์
คุณศรีเพ็ช วรจริยาสุก
คุณพรศรี ก๊กกวง
คุณนุชนาถ บุญธรรม
คุณกชพรรณ นามวิเศษ
คุณณธษา ศิวะยุทธกิจ

คุณดุษณีย์ หงส์ทอง
ด.ช.ปัณณทัต อริยะศิริชัย
ด.ญ.ปัณณพร อริยะศิริชัย
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณแววดาว เที่ยงเพิ่ม
คุณยุพิน เที่ยงเพิ่ม ส่งบุญให้ คุณจิราลักษณ์ สิทธิพัน และพี่น้อย (ตระกูลเพรชเจียง)
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณภุมเรศ ขันทอง
คุณณัฐสรัลพร ทิพากรฉัตรสิริ
คุณศักดิ์สิทธิ์ แพรชายบุญรุ่ง
นายธนพล ธนารุ่งโรจน์
นางอัมภาวรรณ สิทธิกรวนิช
นายวิชัย ธนารุ่งโรจน์
นายมาโนช ธนารุ่งโรจน์
นางจินตนา ธนารุ่งโรจน์
นายทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์
นายถนิต ธนารุ่งโรจน์
คุณเพชรรัตน์ พลลือ
คุณโชติกา อัคเดชเทพาฤทธิ์ อุทิศให้คุณแม่ฮั่งทอย แซ่โง้ว คุณพ่อนั่มโง้ว แซ่อื้อ
คุณกฤษณ์ชญาณ์ อ่อนชมจันทร์ เเละครอบครัว
คุณปิยวดี จันดา

คุณพิกิตติ์ ตรีเลิศศุภลักษณ์
คุณภณภัธ และ คุณแพรวพรรณ โชตินราเมธี และครอบครัว กาญจนภูริตานนท์ กับ ครอบครัวแซ่ตั้น
คุณศิริขวัญ จุลภักดิ์
คุณสุนารี ศรีสร้อย
คุณฉัตราภรณ์ โกสุมภ์
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณรัญชน์นิกษา สิทธิวีระกุล
คุณทัศนีย์ โรจนหัสดินทร์
คุณภุมเรศ ขันทอง และครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
นายณวัฒน์ แดงนิ่ม
นางนภัสนันท์ แดงนิ่มวีร์กุล
นางสาวปัญจรัตน์ แดงนิ่มวีร์กุล
นายไชยทัช หิรัญวรกุล
คุณเกรียงไกร พรหมหาราช
คุณชุรติ ศรเกษตรินทร์
คุณจุรีพร เอี่ยมชีรางกูร
คุณรัตนพร โมงขุนทด และครอบครัว
อุทิศให้ ร.ต.เลื่อน โมงขุนทด
พ่อทองคำ-แม่จำเนียร โพรามาต
พ่อประสิทธิ์-แม่วิไล พรหมหาราช
นายสิรภพ-นางนัทธมน-ด.ช.กิตติภพ พรหมหาราช
นายสิทธิเดช โพรามาต
คุณเทียมเพ็ญ ทองอินทร์
คุณยุวรินทร์ โรจน์ปัณณสิริ
คุณธันยาภรณ์ สุขอนันตธรรม
คุณวุฒินันท์​ นุต​คำแหง​
คุณ​เบญญา​ภา​ วั​ฒ​นกุล
คุณมุกดารัศมิ์ ศุภไตรรัตนรักษ์
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา

คุณภุมเรศ ขันทอง
คุณณรงค์พันธ์ เพียวงษ์
คุณผดุง ทองหนัก และครอบครัว อุทิศให้พ่อสัมฤทธิ์ จันทร์โนน
คุณพิทยา แสงจันทร์
คุณนพวัฒน์ หวังใจสุข
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณจินนิภา เสมารัมย์ อุทิศบุญให้ นายนราวิชญ์ เสมารัมย์
คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
คุณปวริศา ปละอุด
คุณวาสนา กมลรัตน์
คุณพรปวีณ์ ศรีธเนษฐ์กุล
คุณสัณญาลักษ์ แสงพุฒ
คุณชวันรัตน์ ปิยะสาครสิทธิ์
คุณสุรศักดิ์ อั๊งเจริญ
คุณสมพงษ์ อุดมมุจลินท์
คุณชนมนันท์ ชุ่มหิง พร้อมครอบครัวบริวารญาตมิตร
คุณญดา หงษ์ประภาส พร้อมครอบครัวบริวารญาติมิตร
คุณชลทิพย์หิรัญ(book) แจ้งสันต์ พร้อมครอบครัวบริวารญาติมิตร
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
แม่ชีญาณะภร นิรชรทิตยา