วันนี้..วันพระขึ้น 15 เดือน 11 ปีเถาะ วันออกพรรษา

วันนี้..วันพระขึ้น 15 เดือน 11 ปีเถาะ วันออกพรรษา
——————————————-
ข้าพเจ้าร่วมบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดพรรษากาล
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญ
ในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลนานเทอญ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา
แก่คุณบิดามารดา ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ บรรพชน ครูอุปฌาชย์
อาจารย์ ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณมีแม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าไร่เจ้านา
รุกขเทวดา นางไม้ผู้ให้ร่มเงา ที่อยู่อาศัยอาชีพหน้าที่การงาน
เครื่องชั่ง เครื่องตวงเครื่องวัด เครื่องมือสื่อสาร พญัชนะตัวอักษรทุกภาษา ยานพาหนะ อาหารเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยารักษากาย จงมีส่วนในบุญมีส่วนในธรรม อีกทั้งสรรพสัตว์ที่ข้าพเจ้าเคยดูดดื่น
รับประทาน ที่อยู่ในเลือดในเนื้อในอาการสามสิบสอง
จงมีส่วนในกุศลทั้งหลายไม่มีประมาณ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าน้อมถวายทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นพุทธบูชาด้วยปฏิบัติบูชาทุกอริยบท

น้อมอาราธนาเทวานุภาพแห่งเทวดาทั้ง
จักรวาลจงมาร่วมอนุโมทนาในพุทธบูชา
เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาให้ถึง5,000ปีด้วยเทอญ

น้อมจิตอ่านออกเสียงด้วยนะคะ
————————————
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ