วันนี้…วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ปีขาล

..วันนี้…วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ปีขาล..
………………………………………………….
..โอกาสของใจ..
..การให้อภัย..ชนะความโกรธในใจได้..
..การเสียสละ..ชนะความโลภในใจได้..
..การปล่อยวาง..ชนะความหลงในใจได้..
..เอาชนะใจตนเองได้..ชนะทุกสิ่งในโลก..

..ความโกรธโลภหลงในใจเป็นทุกข์อย่างยิ่ง…

..พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า..
“ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรม”
“ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา..ตถาคต”


แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ