วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอกราบเรียนเชิญพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปรารถนาปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ จนตลอดพรรษา (ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561) เพื่อคัดเลือกปฏิบัติธรรมที่สำนักใหญ่ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน สหภาพเมียนมาร์ สอบคัดเลือกเป็นวิปัสสนาจารย์ สอนธรรมนำปฏิบัติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้..เป็นต้นไป

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรม ได้ตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ ขั้นต่ำ 2-3 วันนะคะ ขอเรียนเชิญนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ

สามารถติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทร 093-695-6364 คุณน้ำประชาสัมพันธ์บ้านเพชรบำเพ็ญ

ร่วมบุญค่าภัตตาหารพระและผู้ปฏิบัติธรรม ได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกร 633-211-431-8 ชื่อบัญชี นางทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67 โดยร่วมบุญ 300 บาท ได้รับของที่ระลึกจากคุณแม่ 1 ชิ้นคะ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กดที่ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40baanphetbumpen หรือ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

———————————-

รายชื่อเจ้าภาพอาหาร

พระครูภาวนาสิงหเขต
ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนานันท์
นายณัฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี
นายจอมพงษ์ โตมงคล
นายพีระ นางรมณีย์ นุตกุล
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
นางทัศนีย์ จรัสกุลางกูล
นายฉัตรชัย นิลคงศักดิ์
นางปรัชญา นางเสาวภา ศรีศิลปกิจ
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์ และครอบครัว
นางสาวทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุลย
คุณศุทธิรัตน์ นิลคงศักดิ์
คุณธวัชชัย คุณภาวิณี พรกิตติยาและครอบครัว
นางสาวปุญนุช อู๋โภคัย
นางปัณณสรณ์ ตีรวัฒน์ธนโชติและครอบครัว
นายไพฑูรย์ นางอรวรรณ พรรณงาม ดาฉาว
นางชุติญาณมณีรัตนา สุวรรณชลากร
นายชยพล สุวรรณชลากร
นางสาวธวรรภัชญ์ ธนะสารนันท์ศิริ
นางสาวสุพรรณี แสงสะคู
นางสาวกัญนัท ภัตธินัญมลา
นายอนันต์ นางสมใจ นายตวงยศ สุภีกิตย์
นายจงจินต์ พละระวีพงศ์
นางสาวนงนุช นางสาวอมรรัตน์
นางสาวนงค์ลักษณ์
นางสินีนิษฐ ควรคิด
นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์
นางสาวกัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล
นางบุญศรี มาศวัฒนกิจ
นางสาวนันท์พัชร์ ศิระสาระโรจน์
คุณเปรมใจ รังสิยวงศ์
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
คุณปัญญาพร ชูนิรันดร
คุณอนันต์ สุภีกิตย์
คุณสมใจ สุภีกิตย์
คุณตวงยศ สุภีกิตย์
พระครูภาวนาสิงหเขต

คุณขนิษฐา นงค์นาคพะเนา
คุณธนะพัฒน์ เลิศสุขขีรัตน์
คุณสุรศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
คุณพัชรกัญญ์ สุวรรณรัตน์
คุณวนิดา ใจมั่น
คุณกันยา ใจมั่น
คุณนิภา ใจมั่น
คุณนิตยา ใจมั่น
คุณณัชชา ใจมั่น
คุณศิรชัช ใจมั่น
คุณดุษณีย์ หงส์ทอง
ด.ช.ปัณณทัต อริยะศิริชัย
ด.ญ.ปัณณพร อริยะศิริชัย
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณจงกล รินกูล
คุณปุณณภา อภิพุทธิธาดา
คุณอุชญา วรรธนบูรณ์
คุณขนิษฐา ลิ่มมังกูร และครอบครัว
คุณสิตา ธาดาวิชญพัชร

คุณกัญญ์ชนรัตน์ ศิวรัศมิ์
คุณจุฑารัตน์ จารุพงษ์พันธ์
คุณขนิษฐา ลิ่มมังกูร
คุณกุลปาลี อุ่นศรี
คุณอุษมา ศิลปชัย
คุณวรรณชัย โตเล็ก
คุณเศรษฐชัย ปั้นแหนง
คุณชัยชนะ แก้วปัญญา
คุณเจนรวีภัท รัตน์วรงค์ทอง
คุณนิพนธ์. ยงคมณี
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณณัฐคมม์ เจริญธรรมวัฒน์
คุณภาวลัย อุปวัฒน์
คุณภุมเรศ ขันทอง พร้อมครอบครัว
คุณกุลวิชชุ์ วงศ์ชาติเหลือง
คุณอัญชุกร ปรีดาสันต์
คุณธันยากร วงศ์ชาติเหลือง
คุณชัญญพัชร์ สุพักตร์ศิริกุล
คุณธชาดล ชยพงศ์เดโช (ศักดิ์)
คุณปัณณสรณ์ ตีรวัฒน์ธนโชติ (ยู้)
คุณอรชภา ชยพงศ์เดโช (เซียน)
คุณณธกร ชยพงศ์เดโช (เซิน)
คุณยลวัลย์ นิ่มปิติวัน
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณทินกร บัวสายและครอบครัว
ทนายเกรียงไกร นาควรีและครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณธนัชญา อุทินันท์
คุณนภัสสรณ์ อมรพรวิจิตร์
บริษัท เค พี เอ็น เอ็น ซัพพลาย จำกัด
คุณวรัญญา พันธุ์สายเชื้อ
คุณสุรศักดิ์ พันธุ์สายเชื้อ
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณดรุณี เดชขันธ์
คุณจงกล รินกูล
คุณณัฎฐาภรณ์ รินกูล
นายธนพล ธนารุ่งโรจน์
นางอัมภาวรรณ สิทธิกรวนิช
นายวิชัย ธนารุ่งโรจน์
นายมาโนช ธนารุ่งโรจน์
นางจินตนา ธนารุ่งโรจน์
นายทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์
นายถนิต ธนารุ่งโรจน์
คุณศรจักร สุวรรณโชติ
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณกัญญาภัทร ไพศาล
คุณทัศนีย์ โรจนหัสดินทร์
คุณภุมเรศ ขันทอง พร้อมครอบครัว
พ่อหยอด เงินสำรอง
แม่สุรินทร์ เงินบำรุง
วริศรา เงินบำรุง
คัทริน รังสราญนนท์
คุณปวีร์สุดา บุญมี
คุณธนายุทธ บุญมี
คุณอุษมา ศิลปชัย
คุณพ่อหลุน ทะเจริญ
คุณเกษม พิมลมณีพร
คุณวนิดา ใจมั่น
คุณกันยา ใจมั่น
คุณนิภา ใจมั่น
คุณนิตยา ใจมั่น
คุณณัชชา ใจมั่น
คุณศิรชัช ใจมั่น

คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณธัญนันท์ สูตรประจัน
คุณพิมพ์พร สุเชาว์อินทร์
คุณยายบุญมา สายสอิ้ง
นายวิรพล เปรมสัจจา
ด.ช.ธรรมบุตร เปรมสัจจา
และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
นางดุษณีย์ หงส์ทอง
ด.ช.ปัณณทัต อริยะศิริชัย
ด.ญ.ปัณณพร อริยะศิริชัย
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณทินกร บัวสายและครอบครัว
ทนายเกรียงไกร นาควรีและครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณพัสวีศิริ เตมียาเวส
คุณธันยาภรณ์ สุขอนันตธรรม
คุณวิบูลย์ สุขอนันตธรรม
คุณสันติวัฒน์ สุขอนันตธรรม
คุณเตียงปัง สุขอนันตธรรม
คุณศิริพงศ์ สุขอนันตธรรม
คุณโชค แป้นเมือง
คุณชูใจ แป้นเมือง
คุณนิคม สุขอนันตธรรม
คุณประดิษฐ์ สุขอนันตธรรม
คุณฌานชาติ แสงเอี่ยม
คุณชนัญธิดา บุญเหาะ
คุณนฤเดช แสงเอี่ยม
คุณวนาพร แสงเอี่ยม
คุณธนูศักดิ์ ทองธรรมชาติ
คุณสมเจตน์ ไชยอ่อนแก้ว
คุณเยาวนิตย์ ไชยอ่อนแก้ว
คุณโสภณัฐ ไชยอ่อนแก้ว
คุณอัจจิมา ไชยอ่อนแก้ว
คุณธันยาภรณ์ สุขอนันตธรรม อุทิศให้คุณพ่อเจียรนัย พรหมเดชะ
คุณณธษา ศิวะยุทธกิจ
คุณณรัณ ศิริสันติสัมฤทธิ์
คุณเมธาวี ชะอุ่ม
คุณสราภา บุตรสุรินทร์
ส.ต.ต.วชิรพันธ์ เจริญวัย
คุณมานุสา​ หนูอ้น
คุณนาถนภา รุ่งโรจน์ชัยพร
คุณอุษมา ศิลปชัย
แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ
คุณวรรณี นพไพบูลย์รัตน์
คุณจักรพันธ์ วงษาเทพ
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
พ่อทองคำ-แม่จำเนียร โพรามาต
พ่อประสิทธิ์-แม่วิไล พรหมหาราช
นายสิรภพ-นางนัทธมน-ด.ช.กิตติภพ พรหมหาราช
นายสิทธิเดช โพรามาต
คุณศิรินิรันดร์ เกิดศิริและครอบครัว
คุณธัญลักษณ์ ดิษฐาน
คุณตรีรัตน์ มีทอง
คุณรุ่งนภา กองศรีกุลดิลก

คุณจิดาภา เด็กหญิงสรัญดา ลาภเจริญสุข
คุณศิรินภา ชินบุตร
คุณวิภาวดี เพ็ญจำรัส
คุณกนกลักษณ์ วสีธรรมรักษ์
คุณชัชสุดา งามขำ
คุณพ่อธนโชค คุณแม่อรยา นวมสำรี
คุณไพรศาล คุณแสงอรุณ คล่ำคง
ด.ญ.พิชญากร ด.ญ.พิชชากรณ์ ด.ญ.พัชรากร คล่ำคง
คุณจิลด้าปาร์เก้ จังหวัดแพร่
คุณวรัญยา บุญเติง
คุณรัชดา เตชะกำพุต
คุณปวันรัตน์ จีระไพโรจน์กุล
ด.ช.นพคุณ จีระไพโรจน์กุล
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณทินกร บัวสายและครอบครัว
ทนายเกรียงไกร นาควรีและครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณกรทิพ บุญยกิตานนท์