วันจันทร์ที่11มกราคม 2564

วันจันทร์ที่11มกราคม 2564
ร่วมถวายกุฏิและตู้พระไตรปิฎกตลอดถึงถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
……………………………………………………….
เว้นจากความชั่วทั้งปวง
สร้างกุศลความดีให้ถึงพร้อม
จิตบริสุทธิ์ผ่องใส

หัวใจของพระพุทธศาสนา

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ