ปัตจัตตัง ธรรมทาน -: หน้าที่ 11 :-

ปัตจัตตัง ธรรมทาน -: หน้าที่ 11 :- 

..สมบัติ..

..ความอดทน..ทำให้กล้า..
..กล้า..ระวังความชั่ว..ไม่ให้เข้ามากล่ำกราย.. 
..กล้า..สร้างความดีใหม่..ให้มีขึ้น..
..รักษาความดี..ไม่ให้หายไปจากใจ..

พูดจริง..เด็ดเดี่ยว..คงเส้นคงวา 
ไม่กลับกลอก..ตกลงทำ..แล้วไม่เลิก 
ลงมือทำ..ไม่ทอดทิ้ง..พูดแล้วไม่คืนคำ
ไม่เพลี่ยงพล้ำ..ในพฤติกรรมทุกอย่าง

อานิสงส์ของบุญ..ที่ทำไว้ส่งผลเกิดเป็นอานุภาพ..
ทำมากขึ้นๆ ก็เกิดเป็นบุญฤทธิ์..

ทำมากไป..ตามลำดับ..เกิดเป็นอภินิหาร..เป็นที่รัก
..คุ้นชินอยู่ในบ่อบุญเกิดเป็นวาสนา..

ผลที่ได้จากการให้ทาน..รักษาศีล..เจริญภาวนา
..มีบุญเป็นสมบัติ..

..ขัดเกลากิเลสที่มีในตน..
..ด้วยสติที่ตั้งมั่น..ไม่หวั่นไหว..ในบุญทาน..
..สร้างโอกาสให้ตนเอง..และผู้อื่น..ด้วยความปรารถนาดี..
..ถอนความห่วงใยในทรัพย์..ที่เป็นอุปสรรค..ในการสร้างคุณงามความดี..

..เศษกรรม..ยังส่งผลอย่างยุติธรรม
เรื่องกระทบกาย..กระทบใจ..ยังมีทุกขณะ

..เป็นข้อสอบ..ที่ทำผ่านบ้าง..ไม่ผ่านบ้าง..แต่ไม่เลิกล้มความตั้งใจ..ในทาน..ศีล..ภาวนา..

..กฏไตรลักษณ์..
..สอนให้เห็นความไม่เที่ยงในใจ..
..อยากมีอารมณ์เป็นกุศลตลอดเวลา..
..ก็ต้องสู้กับอกุศลพอๆกัน..
..อะไรๆก็ไม่ใช่ของเรา..
..บังคับ..บัญชาไม่ได้..
..เกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป

..ทำวันนี้ให้ดีที่สุด..

..สาธุ..ปัตจัตตัง..ธรรมทาน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..