ประกาศ

ประกาศ
เนื่องจากโรคระบาดโควิด19 
ทางบ้านเพชรบำเพ็ญจึงของดกิจกรรม
ในการปฎิบัติธรรมปี2564

ขอกราบนิมนต์/เชิญ..
ผู้มีจิตศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ตามแนว”มหาสติปัฏฐาน 4 
” พอง-ยุบ”
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงช่วงพรรษา

ณ.สำนักธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

หรือวัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ติดต่อสอบถาม 0854492456 พระครูภาวนาสิงหเขต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
2.ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
3.สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างปฏิบัติ
4.ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโควิท-19
5.สนใจใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
6.สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฏระเบียบของสำนักฯได้

ทางสำนักปฏิบัติธรรมฯ 
จะจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย 
จัดระเบียบรักษาระยะห่าง,ใส่แมส,เครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย, เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ฯลฯ 
(กำหนดการณ์ต่างๆอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ผู้สมัครต้องนำมาด้วย
1.บัตรประชาชน
 นศ.มจร. เตรียมเอกสารมาให้พร้อม
2.ยารักษาโรคเฉพาะทาง (ถ้ามี)
3. เสื้อขาว สไบและผ้าถุงสีน้ำตาล
สไบกับผ้าถุงสีน้ำตาล ที่สำนักฯมีขายค่ะ
4 ของใช้ส่วนตัว(เฉพาะที่จำเป็น)  
โดยเฉพาะ หน้ากากอนามัย
ส่วนของใช้อื่นๆที่จำเป็น 
หากขาดเหลือ ที่สำนักฯมีจำหน่าย
ในการปฏิบัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากต้องการร่วมบุญหรือเป็นเจ้าภาพถวายอาหารและ
ปัจจัยสี่ก็สามารถทบุญได้ตามกำลังศรัทธา ตามสมควร

ติดต่อสำนักงานฯ วิโรจนาราม
 095-459-9090 สำนักงานฯ
 093-505-6459  แม่ชีไอซ์(วรินทร)
  097-994-7879  แม่ชียุ(พรรณพิมพ์)

ท่านสามารถปฏิบัติธรรมระยะสั้น หรือระยะยาวได้ตามกำลัง 
ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ