..น้ อ ม ถ ว า ย มุ ทิ ต า สั ก ก า ร ะ..

..น้ อ ม ถ ว า ย มุ ทิ ต า สั ก ก า ร ะ..
ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องเลื่อนชั้นสมณศักดิ์
พระสังฆาธิการ พุทธศักราช ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
เป็นชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

พระครูภาวนาสิงหเขต วิ.
(สมเกียรติ ฐานุตฺตโร)
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

คณะศิษย์บ้านเพชรบำเพ็ญ
น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระอันเป็นมงคลนี้