…ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์..

…ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์..
“ทาน” เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
“ศีล” เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส
“ภาวนา” อบรมใจให้รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม

พระพุทธองค์ตรัสว่า
“ความลังเลสงสัยทั้งปวงก็ตามความเคลือบแคลงทั้งหลายก็ตาม “ความไม่ถูกต้องทั้งหลายก็ตามนั้น มันจะเหือดแห้งไปในเมื่อเราปฏิบัติจนรู้เห็นเอง”

น้อมกราบอนุโมทนาธรรมทุกย่างก้าว

ของฟรีไม่มีในโลก
อยากให้หมดไป..ต้องลงมือทำ..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ